search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Hemliga tvångsmedel utvärderade

De båda lagarna om hemliga tvångsmedel från 2008 bör inte permanentas, anser utredaren Jan Öhman.

I slutet av juli överlämnade hovrättslagmannen Jan Öhman sin utvärdering av de båda lagarna om hemlig rumsavlyssning och preventiv tvångsmedelsanvändning.

Öhman kommer fram till att lagen om hemlig rumsavlyssning (buggning) har använts för lite för att man ska kunna dra några slutsatser om den fungerar. Han föreslår därför att den förlängs till år 2014 för att ge ett bättre underlag för utvärdering. Totalt har den öppna polisen och tullen avlyssnat 25 personer sedan 2008, och Säkerhetspolisen har inte heller använt den i någon större omfattning.

Lagen om åtgärder för att förhindra särskilt allvarlig brottslighet (preventiva tvångsmedel) har använts av Säpo i cirka 50 ärenden, och av den öppna polisen enbart av två. Utredaren drar slutsatsen att lagen inte uppfyller Säkerhetspolisens behov, och att den därför inte bör permanentas. Istället bör man överväga en ny lag som enbart tar sikte på Säkerhetspolisens verksamhet.

De båda lagarna trädde i kraft 2008, och Öhmans uppgift var att utvärdera hur väl de fungerat. Till utredningen knöts också ett antal experter, däribland Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons