search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende Beslut 6 2009

Advokat har glömt att för sin klients räkning överklaga migrationsdomstolens dom i vilken domstolen avslagit ansökan om uppehållstillstånd. Den omständigheten att överklagandefristen av annan orsak inte börjat löpa förändrar inte disciplinnämndens bedömning. Varning.

Bakgrund 
www.sr.se framgick bland annat att advokat A glömt att överklaga migrationsdomstolens dom i vilken domstolen avslagit A:s klients ansökan om uppehållstillstånd.

Advokatens yttrande
I yttrande av den 7 december 2008 har A anfört följande.
I förstone kan anföras att det stämmer att han missat ett överklagande till Migrationsöver-domstolen, vilket är mycket illa. Det faktum att detta är den enda gång han försuttit en fatalietid, utgör inte mycket till försvar. Överklagandetider måste hållas. Det bör dock påpekas att hans klient fått sin sak prövad hos såväl Migrationsverket som Migrationsdomstolen, där han gjort sitt yttersta för klienten. För att ett överklagande ska prövas av Migrationsöverdomstolen krävs prövningstillstånd, vilket meddelas i ungefär två procent av de mål som överklagas av en enskild. Möjligheten för hans klient att få prövningstillstånd var således liten.

Då han fick information om att överklagandefristen försuttits kontaktade han omedelbart sin klient. Andra klienter ombokades och ett möte bestämdes till samma eftermiddag. Till detta möte medföljde en vän (hjälpperson) till klienten samt en journalist. Han beklagade det inträffade, och lovade att ansöka om återställande av försutten tid, samt att göra en ansökan om verkställighetshinder till Migrationsverket. Journalisten uppgav att hon skulle göra ett reportage om klientens situation, varför hon utbad sig om ett sammanträffande för en intervju med honom. Intervjun skedde två dagar senare. Vid intervjun har han förutom en redogörelse för ärendets gång, precis som framgår av radioreportaget, förklarat att han missat överklagandet och att detta är väldigt illa. Journalisten har inte vid något tillfälle uppgivit att intervjun syftade till att utgöra underlag för rapportering om ”olämpliga biträden”. Att bli uthängd på detta sätt i media känns tämligen olustigt, eftersom han anser sig själv arbeta seriöst i utlänningsärenden. Han försöker alltid sträva efter att ha klientens bästa för ögonen. Han vill även påpeka att journalistens uppgift om att han blivit påmind flera gånger om överklagandet inte är korrekt. Däremot har klientens hjälpperson kontaktat honom ett mycket stort antal gånger under målets handläggning. Han har på inget sätt försökt dölja sitt misstag, utan tvärtom omedelbart vidtagit de åtgärder som varit möjliga för att på bästa sätt ta till vara sin klients intressen. Samtliga dessa senare åtgärder har givetvis erbjudits kostnadsfritt. Klienten har dock, efter journalistens publicering, valt att inte höra av sig.

Ärendets handläggning
Styrelsen beslutade den 30 januari 2009 att uppta ett disciplinärende mot A. Advokaten har därefter beretts tillfälle att slutföra sin talan i ärendet.

Kompletterande yttrande från advokaten
I yttrande av den 15 februari 2009 har A anfört i huvudsak följande. Migrationsöverdomstolen har nu funnit att överklagandet har inkommit i rätt tid. Någon fatalietid har således inte försuttits. De av honom tidigare lämnade uppgifterna om att fatalietiden i det aktuella målet försuttits har i sin helhet byggt på uppgifter som lämnats honom av Migrationsverket och migrationsdomstolen. Dessa uppgifter har visat sig felaktiga. Det överklagande som ingivits till Migrationsöverdomstolen har således kommit in i rätt tid. Även om detta inte är rätt forum vill han nämna att dessa felaktiga uppgifter från myndigheternas sida har lett till stor skada för honom. Han har hängts ut som olämplig advokat av bl.a. Ekot, diverse tidningar och Advokatsamfundet. Han har inte erhållit några förordnanden från Migrationsverket sedan händelsen, således har han i stort sett drabbats av ett yrkesförbud.

Migrationsöverdomstolens beslut
Av beslut från Migrationsöverdomstolen av den 19 december 2008 framgår bland annat följande.
A:s tidigare klient har bland annat ansökt om återställande av försutten tid för att överklaga migrationsdomstolens dom. Av länsrättens akt i målet framgår att länsrätten vid delgivning av sin dom avsett att tillämpa förfarandet med förenklad delgivning. I länsrättens akt saknas uppgift om att länsrätten, sedan domen sänts till sökanden, även skickat föreskrivet meddelande om att så skett. Vid sådant förhållande kan delgivning enligt reglerna om förenklad delgivning inte anses ha skett. Då det inte heller annars kan visas att sökanden tagit del av domen, saknas tidpunkt från vilken tiden för överklagande ska anses löpa. Eftersom tiden inte försuttits och domen därmed inte vunnit laga kraft saknas förutsättning att pröva ansökan om återställande av försutten tid. Ansökan härom ska därför avvisas. Migrationsöverdomstolen finner att den aktuella ansökan ska uppfattas även som ett överklagande av migrationsdomstolens dom. Detta överklagande kommer senare av Migrationsöverdomstolen att prövas i annan ordning.

Nämndens bedömning och beslut
A har varit skyldig att bevaka överklagandefristen. Genom att inte göra detta har han allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

Den omständigheten att överklagandefristen inte börjat löpa i detta fall förändrar inte denna bedömning.

Därför tilldelar nämnden A varning enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Annons
Annons