search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Samfundet: ”Grundlagsfäst advokaternas oberoende”

Grundlagsutredningens förslag till ny regeringsform får överlag beröm från remissinstanserna. Men flera tunga remissinstanser pekar också på brister.

Remissinstanserna är genomgående nöjda med Grundlagsutredningens strävan att förenkla språket och öka tydligheten i regeringsformen. Det finns också ett brett stöd för förslaget att dela upp grundlagsreglerna för domstolar och förvaltning i två olika kapitel, främst för att lyfta fram domstolarnas speciella ställning.

Advokatsamfundet tillstyrker i sitt remissvar de flesta av utredningens förslag och välkomnar att riksdagspartierna lyckats enas kring de grundläggande konstitutionella frågorna. Men på flera områden efterlyser samfundet vidare utredning eller förändringar.

Under utredningen uppvaktade samfundet utredarna och framförde krav på att advokaternas och Advokatsamfundets oberoende ska fastslås i regeringsformen. Något sådant förslag blev det dock inte. Advokatsamfundet skriver i sitt remissvar att denna fråga bör bli föremål för särskild utredning under det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Advokatsamfundet argumenterar i remissvaret också för behovet av en författningsdomstol. En författningsdomstol skulle, enligt samfundet, utgöra ett skydd för de grundlagsfästa fri- och rättigheterna.

För att stärka lagprövningen i Sverige vill Grundlagsutredningen slopa det så kallade uppenbarhetsrekvisitet. Detta mottas positivt av flertalet remissinstanser. Såväl Advokatsamfundet som juridiska fakulteten vid Uppsala universitet pekar dock på att förslaget om lagprövning är otydligt utformat.

Remissinstanserna välkomnar också utredningens förslag att stärka fri- och rättigheterna i regeringsformen. Advokatsamfundet skulle vilja se ett ännu starkare skydd för äganderätten. Samma linje driver organisationen Svenskt näringsliv, som vill föra in äganderätten i rättighetskatalogen i regeringsformens andra kapitel tillsammans med till exempel yttrande- och demonstrationsfrihet.

Grundlagutredningen föreslår i sitt betänkande att JO:s och JK:s tillsyn över domstolarna ska finnas kvar. Svea hovrätt anser i sitt huvudsakligen positiva remissvar att man borde överväga att ta bort denna tillsyn, för att säkra domstolarnas oberoende. Advokatsamfundet går på samma linje när det gäller JK:s tillsyn, och pekar på det olämpliga i att regeringens företrädare granskar dömandet.

Förslaget om en öppen domarrekrytering får huvudsakligen beröm av remissinstanserna, men Advokatsamfundet konstaterar att ett helt transparant förfarande kan göra det svårt för till exempel advokater att söka domartjänster.

Ulrika Brandberg

En reformerad grundlag (SOU 2008:125)

Annons
Annons