search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttrande
R-2009/0119 Lantmäteriets rapport Lagfartskapningar – förekomst och åtgärder
R-2009/0129 Betänkandet En reformerad grundlag (SOU 2008:125)
R-2009/0190 Delbetänkandet En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen
R-2009/0201 Betänkandet Återkrav inom välfärdssystemen (SOU 2009:6)
R-2009/0213 Betänkandet Sekretess vid anställning av myndighetschefer (SOU 2009:4)
R-2009/0414 Betänkandet Säkerhetskopiors rättsliga status (SOU 2009:5)
R-2009/0486 Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller regler om fakturering
R-2009/0553 Kommissionens förslag till nytt indrivningsdirektiv, KOM(2009)28 slutlig
R-2009/0562 Sveriges antagande av rambeslut om tillämpning mellan Europeiska unionens medlemsstater av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande
R-2009/0632 Promemorian Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter genom vissa slag av delning
R-2009/0671 Kommissionens förslag till nytt direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning KOM(2009)29 slutlig
Annons
Annons