search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Utredning föreslår lag om straff för uppvigling
Professor Petter Asp har överlämnat ett utkast till en departementspromemoria, Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism, till justitieminister Beatrice Ask.
I promemorian lämnar utredaren förslag till den lagstiftning som bedöms nödvändig för att svensk rätt ska uppfylla Europarådets konvention om förebyggande av terrorism och EU:s rambeslut. Förslagen innebär att en ny lag införs, lag om straff för uppvigling, rekrytering och utbildning avseende särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall. De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 december 2010.
Petter Asp föreslår att Sverige ratificerar konventionen, som man hittills bara undertecknat.

4 000…
… personer bland Migrationsverkets målgrupper har fått en enkät som ska ge svar på vad användarna tycker om verket. En annan enkät har sänts till myndigheter och ombud som kommer i kontakt med verket. Undersökningarna ska tjäna som underlag till att förbättra Migrationsverkets service och tillgänglighet.

Barnahus positivt för utredning
Rikspolisstyrelsen har gjort en inspektion av polismyndigheternas handläggning av ärenden om våld mot barn. Syftet var att granska hur polismyndigheterna handlägger ärenden om brott mot barn med särskild vikt på rättsäkerhets- och effektivitetsperspektivet.
Inspektionen kom fram till att barnahus, där olika myndigheter och kompetenser samverkar runt barnen, förbättrar handläggningen av barnärenden. Barnahusen gynnar de barn som utredningarna gäller, men de förbättrar också möjligheten att ärendena blir klara inom den lagstadgade fristen på tre månader.
Inspektionen gjordes i fem polismyndigheter; Stockholm (Västerorts polismästardistrikt), Uppsala, Västmanland, Örebro och Skåne.

Kriminalvården passar kvinnor illa
Kvinnliga intagna på fängelser har sämre hälsa än männen, och allvarligare missbruksproblem. Det konstaterar justitieutskottet i en rapport. Kriminalvården bör därför, enligt utskottet, anpassas bättre till kvinnorna. Det handlar bland annat om sysselsättning som kan öka möjligheterna för kvinnor efter frigivningen, utslussning i halvvägshus och hälso- och sjukvård som svarar mot kvinnornas behov.
Rapporten (2008/09FRR9)Uppföljning av kvinnor intagna i kriminalvårdsanstalt finns på riksdagens hemsida.

Domslut ska bli lättare att läsa
Domstolsverket arbetar sedan flera år med att bygga upp ett elektroniskt informationsflöde mellan myndigheterna i brottmålskedjan. Nu pågår ett arbete inom Domstolsverket med att ta fram ett nytt domslut för hovrätterna, vilket är en förutsättning för att den elektroniska rapporteringen ska kunna genomföras.
Ett av målen med arbetet är också att öka läsbarheten i domarna. Ett förslag för att uppnå det är att det till hovrättens dom alltid ska bifogas någon form av sammanfattning.

Handelskammaren utbildar medlare
Under våren har 16 personer, de allra flesta av dem advokater, godkänts vid en ny utbildning för medlare i kommersiella tvister. De nu godkända medlarna har genomgått en utbildning som Västsvenska handelskammaren genomfört tillsammans med det Londonbaserade utbildningsföretaget CEDR.

Hirschfeldt ska utreda skadestånd för staten
Sverige ska ta större ansvar för att garantera enskildas rättigheter, enligt justitieministern, som utsett före detta hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt till utredare av lagregler om skadestånd från staten när myndigheter inte följer Europakonventionen.
Utredaren ska göra en analys av Europadomstolens domar och utforma lagregler som anger när svenska domstolar ska döma staten att betala skadestånd för konventionsbrott. En särskild fråga som ska utredas är skadeståndskrav som grundar sig på att riksdagen eller regeringen gjort fel. Sedan lång tid har en specialregel skyddat staten från skadeståndskrav grundade på fel av riksdagen och regeringen.

134 500 …
… personer (cirka) lagfördes under förra året. Det är en ökning med sju procent jämfört med 2007. Siffran är den högsta sedan 1995. Störst var ökningen i åldersgruppen 18–20 år. Det visar lagföringsstatistiken för 2008.
www.bra.se

Internutredningar ska samlas centralt
Rikspolisstyrelsen föreslår att Polisens verksamhet med internutredningar samlas centralt i stället för ute på polismyndigheterna. Syftet är att stärka förtroendet för internutredningar inom Polisen. Uppdraget att utreda organisationen för internutredningar kommer från regeringen.

Mängdbrott ska klaras upp snabbare
Regeringen har gett Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket i uppdrag att gemensamt vidta åtgärder för att så kallade mängdbrott ska klaras upp snabbare. Som mängdbrott räknas bland annat stölder, vissa misshandelsbrott, skadegörelse, trafikbrott och bedrägerier.
Uppdraget ska redovisas genom en delredovisning den 30 november 2009 och därefter slutligen den 28 maj 2010.

Annons
Annons