search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Lästips – straffrätt
Titel: Övergrepp mot kvinnor och barn
Författare: Christian Diesen och Eva F. Diesen
Förlag: Norstedts juridik
Boken är baserad på en studie genomförd under åren 2005–2008 där forskare gått igenom ett stort antal förundersökningar och domar rörande våldtäkter och misshandel mot kvinnor och barn. Studien visar att våldtäktsanmälningarna ökar men att få anmälda fall leder till åtal och fällande dom och att många ärenden läggs ned. Sedan mitten av 1960-talet fälls mellan 100 och 200 våldtäktsmän per år, trots att antalet anmälningar har ökat från runt 300 till över 5.000. För att fler övergrepp ska kunna lagföras måste den nuvarande sexualbrottslagen ändras, hävdar forskarna.

Titel: Studier rörande påföljdspraxis m.m.
Författare: Martin Borgeke, Georg Sterzel m.fl.
Förlag: Jure
En ny aktualiserad och utvidgad fjärde upplaga av denna kommenterande praxissammanställning.
Boken redogör för domstolarnas praxis rörande påföljdsbestämning. Kommentarer ur motiv till nyare lagstiftning finns också med liksom de riktlinjer som tillämpas av åklagare vid utfärdande av strafföreläggande. Boken har två helt nya kapitel avseende näringsförbud och utvisning på grund av brott. Antalet redovisade rättsfall publicerade i NJA och RH har utökats kraftigt sedan den tredje upplagan av boken som kom ut år 2005.

Ny rapport
Empowering National Courts in EU Law, Rapport från Sieps
Ett forskarlag vid Lunds universitet har på uppdrag av Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps, kartlagt svenska domstolars praktiska tillämpning av EU-rätten. Undersökningen har särskilt inriktats på Högsta domstolen, Regeringsrätten och Arbetsdomstolen. Författarna diskuterar också hur det europeiska domstolssystemet fungerar och hur svenska domstolar bör agera.
Enligt studien krävs ett aktivare förhållningssätt av de nationella domarna om EU-rätten ska tillämpas korrekt i Sverige. Det är för få fall där svenska domstolar begär förhandsavgörande av EG-domstolen. Mellan 1995 och 2008 begärdes sammanlagt 69 förhandsavgörande från svenska domstolar. Rapporten kan laddas ned på www.sieps.se.

Avhandlingar
Ingeborg Simonsson: Legitimacy in EC cartel control, Stockholms universitet
Ingeborg Simonsson visar i sin avhandling  hur kartellbekämpningen kan effektiviseras genom förbättrat samarbete mellan konkurrensmyndigheter inom EG. Hon visar också på olika möjligheter att stärka kartellbekämpningens legitimitet.
Det nuvarande decentraliserade europeiska systemet för att upptäcka och lagföra karteller är troligen ineffektivt enligt Ingeborg Simonsson. Kartellbekämpningen är resurskrävande, målen pågår länge, ofta är kartelldeltagare från flera länder inblandade, dessutom finns sannolikt inte heller tillräckligt många experter för att bemanna samtliga europeiska konkurrensmyndigheter och domstolar. Författaren menar därför att kartellbekämpningen borde samlas hos ett fåtal starka kontrollorgan inom EG. En slutsats i avhandlingen är att förbudet mot karteller är berättigat på grund av de stora samhällsekonomiska kostnader som karteller orsakar samtidigt som ett förbud också stärker rättssäkerheten.

Karin Wallin-Norman: Kontorätt, rätt till kontoförda värdepapper, Jure
Enligt författaren är juridiken på värdepappersområdet oklar och genomsyras av ett synsätt, enligt vilken värdepapper fortfarande betraktas som fysiska dokument. Eftersom värdepappersmarknaden inte hanterat värdepapper som fysiska dokument på många år, vilar gällande rättsregler för värdepapper på felaktiga grunder. Problemen framstår än tydligare när marknaden blir alltmer internationaliserad. Författaren ställer den ”fysiska modellen” mot ett synsätt som utgår från kontoförda finansiella instrument och lanserar ett nytt juridiskt begrepp: ”kontorätt”, som en beteckning för en kontohavares rätt avseende finansiella instrument.

Annons
Annons