search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kritiserad domstol ska stärka skyddet för integritet vid signalspaning

I slutet av maj överlämnade regeringen sin proposition om förstärkt integritetsskydd vid signalspaning till riksdagen.
Regeringen föreslår bland annat att:

• en domstol, försvarsunderrättelsedomstolen, ska tillståndspröva signalspaning
• de ändamål som signalspaning får bedrivas för ska anges direkt i lagen
• FRA endast får tillgång till de signalbärare i tråd som domstolen bestämmer
• enskildas rättigheter förstärks genom en skyldighet att underrätta den som varit föremål för spaning och en skyldighet för kontrollmyndigheten att utreda anmälningar från enskilda.

Grunden till förslagen i propositionen lades fram i en departementspromemoria i slutet av förra året. Promemorian remissbehandlades under vintern och fick en hel del kritik.

Advokatsamfundet avstyrkte i sitt remissvar att de flesta förslagen i promemorian skulle läggas till grund för lagstiftning.

Samfundet skrev bland annat att: ”Promemorian saknar erforderliga analyser och överväganden. Förslagen tillgodoser inte heller vad som får anses vara rimliga och grundläggande krav på rättssäkerhet och skydd för den personliga integriteten. Det kan också ifrågasättas om signalspaningen genom promemorians förslag överhuvudtaget kan bli effektiv för sina uppgivna ändamål något som i sig inger starka betänkligheter.”

Advokatsamfundet konstaterade också att den föreslagna försvarsunderättelsedomstolen inte uppfyller Europakonventionens krav på en domstol. Även Justitiekanslern, Säkerhetspolisen, Datainspektionen och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden riktade hård kritik mot förslagen.

Ulrika Brandberg