search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Försäkringsbolagen värnar rättssäkerheten för de skadelidande

Svar från Sveriges försäkringsförbund på öppet brev från Skadeståndskollegiet, publicerat i Advokaten nr 3, 2009.

Försäkringsbolagen arbetar aktivt för att värna rättssäkerheten för de skadelidande, bland annat genom att i ökad omfattning svara för ombudskostnader i skaderegleringen.

Skadeståndskollegiet påstår i ett öppet brev till vd:ar i trafikförsäkringsbolagen att utvecklingen är negativ när det gäller försäkringsbolagens inställning till de skadelidandes rättssäkerhet.

Påståendet stämmer inte. Som Skadeståndskollegiet framhåller så svarar If och Folksam för den skadelidandes ombudskostnader i skaderegleringen. Trygg-Hansa och Länsförsäkringar värnar rättssäkerheten för de skadelidande bland annat genom att bolagens utgifter för ombudskostnader har ökat under senare år. Trafikförsäkringsföreningens utgifter för ombudskostnader ligger på en stabil nivå. Sammantaget ger detta en tydlig bild av att försäkringsbranschen inte har ändrat sitt förhållningssätt vad gäller utlägg för ombudskostnader på det sätt som Skadeståndskollegiet påstår.        

Skadeståndskollegiet hävdar dessutom att försäkringsbolagen är motparter till de skadade. Vi tycker det är beklagligt – och kontraproduktivt – att företrädare för advokatkåren på detta sätt vill bygga upp motsättningar mellan försäkringsbolagen och deras kunder. Visst kan bolag och skadelidande ha olika syn på händelseförlopp och orsak och verkan. Men det är viktigt att understryka att avtalsförhållandet mellan den enskilde försäkringstagaren och det försäkringsbolag som han eller hon väljer ofta är långvarigt. Därför ligger det alltid i bolagets intresse att värna relationen genom snabb och korrekt behandling. Ett sådant kundintresse gäller även för den grupp skadelidande som inte är kunder i det berörda bolaget. Snabb och korrekt behandling följer också entydigt av bolagens krav på att verksamheten ska bedrivas försäkringsmässigt.

Personskadereglering innehåller många olika delar som sammantaget innebär att kraven på rättssäkerhet är högt ställda. Försäkringsförbundet har för sina medlemmar enats om bland annat följande. Försäkringsbolaget ska lämna aktiv service och utredningen ska utföras så snabbt som möjligt. Kunden ska på ett enkelt och lättfattligt sätt informeras om sina rättigheter och skyldigheter liksom om bolagets åtgärder och beslut. Bolaget ska i samarbete med kunden säkra att utredningen blir så fullständig som möjligt. Om ett skadeärende fördröjs är det viktigt att bolaget upplyser kunden om anledningen. Handläggningen ska ske smidigt och med lyhördhet för kundens individuella förhållanden.

Att personskaderegleringen även framöver kommer att tydligt präglas av god rättssäkerhet för enskilda omfattas av Trafikförsäkringsutredningens uppdrag. Utredningen ska i sitt arbete lägga särskild vikt vid att skyddet för dem som drabbas av trafikskador inte försämras vid en trafikförsäkringsreform. Reglerna ska utformas så att tillämpningen i enskilda ärenden kännetecknas av bland annat objektivitet, god service, likformighet och rättssäkerhet. Höga krav ska ställas på att systemet är överblickbart och begripligt för den enskilde. Försäkringsbranschen ger utredningen allt det stöd, underlag och expertis som behövs för en bra trafikförsäkringsreform.

Sammantaget är rättssäkerheten för de skadelidande en fråga av mycket stor vikt för försäkringsbolagen. Snabb och korrekt skadereglering är ett självklart sätt för försäkringsbranschen att bemöta och behålla kunder. Den är dessutom en central beståndsdel för att bolagen ska kunna sägas bedriva sin verksamhet på ett försäkringsmässigt sätt och enligt god försäkringsstandard. Alla inblandade vinner på att fokusera på och samarbeta mot det mål som är gemensamt för personskaderegleringen, nämligen att den skadelidande så snabbt som möjligt får rätt ersättning enligt försäkringen och tillämpliga lagregler.

Christina Lindenius, vd, och Johan Lundström, chefsjurist, Sveriges försäkringsförbund

Läs det öppna brevet från Skadeståndskollegiet!

Annons
Annons