search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

EU-kommissionens förslag till regleringar på finansmarknaden

EU -kommissionen vill inrätta ett system för tillsyn över de så kallade kreditvärderingsinstituten (Credit rating agencies). Enligt kommissionen bidrog kreditvärderingsinstituten till finanskrisen genom att de underskattade risken för att utgivarna av vissa mer komplicerade finansiella instrument inte skulle kunna återbetala sina skulder.

För att komma till rätta med problemet vill EU bland annat få till stånd en nationell tillsyn över instituten. Enligt förordningen, artikel 20, ska de nationella tillsynsmyndigheterna få tillgång till anteckningar från värderingsinstitutens kommunikation med juridiska rådgivare, till exempel advokater.

EU -kommissionens förslag om kreditvärderingsinstitut sändes ut för så kallad konsultation sommaren 2008, och ett förslag lades fram i november samma år.

I april i år godkände parlamentet och rådet förslaget.

Enligt CCBE, Rådet för advokatsamfunden i EU, strider förslaget mot grundläggande principer om skydd för kommunikation. Dessutom står det i strid med advokatens tystnadsplikt och hans lojalitetsplikt med klienten.

EU -kommissionen vill också reglera så kallade alternativa investeringsfonder genom ett direktiv. Ett förslag om sådan
reglering kom i april i år, efter konsultation i december 2008.

De alternativa investeringsfonderna – bland annat hedgefonder och private equityfonder – hanterade mycket stora tillgångar när finanskrisen bröt ut. Regleringen av dessa anses vara ett sätt att komma till rätta med finanskrisens
orsaker.

Bland förslagen finns planer på nationella tillsynsmyndigheter med långtgående undersökningsbefogenheter (artikel 41). Kommissionen vill bland annat att tillsynsmyndigheterna vid behov ska få tillgång till alla dokument om en fond oavsett form, liksom kopior av dessa. Tillsynsmyndigheterna ska också få rätt att begära upplysningar från varje person och vid behov kalla in och fråga ut personer för att inhämta upplysningar.

I samband med konsultationen kring kommissionens förslag uttryckte CCBE oro över att kommissionen inte tagit hänsyn till advokaters särskilda ställning. Rätten att begära ut dokument och begära upplysningar från alla berörda kan, enligt CCBE, äventyra advokatsekretessen.

Förslaget har också fått kritik från investerare och deras organisationer.

Ulrika Brandberg, Tom Knutson

Annons
Annons