search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

ECBA:s vårkonferens i Madrid 2009

I slutet av april hölls en lärorik ECBA-konferens i Madrid. Försvars-advokaten Bertil Dahl från Norrköping deltog i mötet.

ECBA – European Criminal Bars Association – bildades 1998 som en konsekvens av EU:s arbete att harmonisera straffprocessen mellan medlemsländerna. Man har ju kommit en god bit på den vägen vad gäller samarbetet mellan åklagare och polis och då finns det naturligtvis advokater som från ett försvararperspektiv vill värna medborgarnas fundamentala rättigheter och utveckla safeguards för att dessa byggs in i staternas system för samarbetet. Därför bildades ECBA som är partner till den äldre eruopeiska advokatorganisationen CCBE.

Det visar sig att ECBA:s mål är särskilt intressant för en svensk advokat just i år när Sverige blir ordförandeland. Det svenska justitiedepartementet planerar initiativ under det svenska ordförandeskapet för att främja att staterna inför ”Procedural safeguards in the criminal process of law”. Bland annat kommer regeringen att i juli månad hålla en konferens i Stockholm för beredning av den frågan. ECBA är inbjuden att medverka.

Svensk rätt
Vi har i gällande svensk rätt bland annat 2003 års lag om europeisk arresteringsorder som innebär att svenska myndigheter i princip utan egen sakprövning har att följa häktningsbeslut som tagits av annat medlemsland. Mer är tydligen på väg i flera omgångar. Det har sitt ursprung i ett EU-rådsbeslut i Tammerfors 1999 om ömsesidigt erkännande av domar med mera. Det samarbetet ska utgöra en hörnsten i samarbetet mellan medlemsstaterna i EU.

Det har under de senaste tio åren kommit beslut från ministerrådet som sedan successivt implementeras i medlemsländernas lagar. Man talar till och med om en European Evidence Warrant för straffprocessen. Med detta har vi svenska försvarare att leva. Vi kommer att få förordnanden som försvarare för den svenska delen av förfaranden när någon i Sverige grips efter beslut i annat medlemsland. Säkert kommer vi också att medverka när svensk myndighet tar beslut om egna klienter som befinner sig i annat EU-land.

Organisationen
ECBA består av ett stort antal försvarsadvokater som träffas regelbundet och som därför bildar ett nätverk som ger viss access till kunskap om straffrätten i ett annat EU-land när en försvarare behöver utreda det. Det finns en omfattande hemsida öppen för alla på www.ecba.org.  På vårkonferensen i Madrid var vi ett 80-tal advokater från 20 länder av EU:s 27 medlemsländer.  Arbetet sker ideellt som ofta inom advokatorganisationer. Engelska är lingua franca även inom ECBA.

Remissorgan åt EU:s ministerråd
EU:s ministerråd har funnit att ECBA bör vara med som expert- och remissorgan i arbetet med harmonisering av straffprocessrätten liksom man använder de nationella polisväsendena, åklagarna och domstolarna. Naturligtvis har de nationella advokatsamfunden och CCBE liknande roller.

ECBA är sålunda inbjudet att delta vid den svenska regeringens konferens i juli månad. Man har fler planerade kontakter med det svenska justitiedepartementet enligt vad ECBA:s ordförande Holger Matt, advokat i Frankfurt, berättade i Madrid.

Mötet i Madrid
Som så ofta är fallet upplevde jag att det var ytterst stimulerande för mig att i Madrid träffa kolleger från andra länder. De komparativa resonemangen leder överraskande ofta till observationer av likheterna i vår vardag som jurister, trots stora formella skillnader. Konferensen pågick ett par mycket intensiva dygn där jag träffade kolleger och resonerade om både stort och smått om våra yrkesroller. Roligt hade vi och vänskaper uppstod.

En bärande erfarenhet är att vi alla försvarare bär samma kärnvärden om vår roll i straffprocessen. Det gällde mig som svensk, våra engelska kolleger liksom advokater från Litauen, Tjeckien, Slovakien och de stora länderna i EU som Polen, Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien. Trots den stora skillnaden i den nära historian och de helt olika rättshistoriska rötterna talade vi om rättvis rättegång, bevisfrågor, försvararens roll med mera på samma sätt som vi brukar på svenska advokatmöten.

En engelsk kollega berättade exempelvis om ett helt aktuellt fall av resning för en klient som fälldes till livstids fängelse för 27 år sedan.  Samme advokat var försvarare även då för en klient som erkände brott med ganska stor precision i berättelserna. Men försvararen tvivlade.  Han kunde nu äntligen med hjälp av DNA få klienten utesluten som gärningsman. Kollegan menade att den klienten dels var begåvad nog att tolka polisens frågor så att dessa oavsiktligt kom att kontaminera den förhördes berättelse och dels att han var en ”patologisk lögnare”. Det kändes inte långsökt för mig att jämföra vad jag läst i svenska massmedier om fallet Thomas Quick. Det fanns fler berättelser. Likheterna i våra arbetsuppgifter och våra professionella problem var påfallande.

ECBA:s framtid
ECBA har tidigare inte haft någon svensk medlem och intresset var mycket stort av att få fler från vårt samfund. De försvararkollegier vi har i Sverige borde kunna bli kollektiva medlemmar om intresse finns hos svenska försvarsadvokater.

ECBA har bland sina målformuleringar:

  • To highlight shortcomings in European or national legislation compared to the best practice and fundemental rights standards.
  • Providing a forum for exchange of criminal defence information of practical importance.
  • Establishing a network of contacts to provide mutual assistance for defence practitioners.

Sådana ambitioner var inte svåra att dela. Som exempel har jag själv nyligen haft att överväga frågan om dubbel straffbarhet i ett ärende. Då var jag hänvisad till den utredning åklagaren tog fram. Nog skulle jag känna mig mer tillfreds om jag kollat samma fråga med en kollega i det landet innan jag överlämnat målet. Frågan om det förekommer dubbel straffbarhet för den aktuella gärningen måste rimligen utredas både utifrån lagtext och rättspraxis med mera.

Jag tror också att vi advokater känner svenska straffprocessens  shortcomings … compared to the best practice and fundamental rights standards. Dessvärre är Sverige inte bäst. Till ECBA:s program i denna del hör att medverka till att misstänkta får en egen försvarare tidigare – pretrial – i fler fall och med rätt för försvararen till större insyn i stora förundersökningar.

Det är ingen nyhet att vi ibland har väldigt långa häktningstider i Sverige och en isolering av den misstänkte som kan ifrågasättas. Men jag blev smått generad när jag hörde hur advokater i andra länder kräver fram mer utredningsmaterial av åklagaren för att kunna ta ställning till hur bevisläget utvecklas i förundersökningen. Jag har ofta varit alltför passiv under den stränga förundersökningssekretess vi har i Sverige. Så passiv att man kunnat ifrågasätta om min klient fått sina fundamental rights tillräckligt tillgodosedda.

Yrkesrollen förändras
På programmet i Madrid stod också vår yrkesroll som försvarare och hur den förändras. Här framfördes att rättssamhällets krav måste leda till en förstärkning av försvararens roll i straffprocessen. Det är en strävan som ECBA i sig är ett uttryck för och som jag hade lätt att känna sympati för. Även på den punkten tror jag vi i Sverige har mycket att lära av hur man i de skilda länderna ser på advokatens roll.

I alla våra länder handlar det naturligtvis om att staterna måste se fördelen med fria försvarare som med kraft och engagemang kan gå in för sitt uppdrag. Flera talade om den viktiga balansen mellan rättens aktörer för att nå inte bara fair trial utan också sakligt riktiga domar i brottmål. ECBA:s strävan i detta avseende är naturligtvis högaktuellt även i Sverige. Kollegerna i Madrid höjde ögonbrynen när jag berättade om timkostnadsnormen 1 104 kronor. n

Av Bertil Dahl, advokat

Annons
Annons
Annons