search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende Beslut 5, 2009

Advokat har inlåtit sig i affärsförbindelser med klient och förvärvat aktier i klientbolag direkt från klienten, som även var klientbolagets enda aktieägare. Varning.

Bakgrund
A och hennes man B startade i slutet av 1980-talet verksamhet avseende öppenvård och primärvård för missbrukare. Verksamheten bedrevs i Y-stad och inledningsvis i form av en stiftelse, K-stiftelsen. Senare överfördes verksamheten till ett aktiebolag, K-gruppen AB. Efter Bs bortgång år 1999 blev A ägare till samtliga aktier i bolaget. A och hennes man kom i kontakt med Å i början på 1990-talet i samband med ett arbetsrättsligt ärende. Därefter har han fortsatt biträda bolaget med juridiska och affärsrelaterade frågor. Å har jämte kolleger på Advokatfirman Ä även biträtt A personligen i ärenden rörande bland annat arv och testamente samt personskadereglering. Efter Bs bortgång tog Å plats i styrelsen för K-gruppen AB, först som suppleant och sedan som ordinarie ledamot fram till i maj 2007.

Anmälan
Anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 7 november 2007, avser att Å brutit mot god advokatsed genom att inlåta sig i affärsförbindelser med A och personligen ekonomiskt engagera sig i hennes affärer på sätt som framgår av följande åtgärder.
• Någon särskild ersättning utgick inte för styrelsearbetet. År 2004 krävde Å att få aktier i bolaget som kompensation för det arbete han utfört som styrelseledamot. A överlät då 25 % av aktierna till ett av Å ägt aktiebolag med firma Ö AB för en krona.
• Å utnyttjade under hösten 2005 bolagets dåliga ekonomiska ställning och As dåliga psykiska och fysiska kondition till att förmå henne att ge honom en option på samtliga aktier i bolaget mot att han ställde säkerhet för en skuld som K-stiftelsen hade till bolaget.
• Under 2005 blev det aktuellt för bolaget att förvärva fastigheten Y-stad J 2, i vilken bolaget bedrev en del av sin verksamhet (L-hemmet). Den hade tidigare hyrts av ett kommunägt bolag, som nu ville sälja den. Å förde i samband med denna affär A bakom ljuset och förvärvade själv fastigheten genom Ö AB.
• Ö AB hade nyligen givit in stämningsansökan mot A med yrkande om att hon till detta bolag skulle utge 1 250 000 kr i skadestånd med anledning av att hon nekat bolaget att utnyttja den tidigare angivna optionen.

Advokatens yttrande
Å har i yttrande den 22 november 2007 tillbakavisat anmärkningarna och vidare anfört bland annat följande:

Mellan makarna A/B och honom uppstod nästan omgående ett vänskapsförhållande, mycket sannolikt beroende av hans stora förståelse och uppskattning av verksamheten. På makarna A/Bs initiativ aktualiserades mycket snart med anledning av dels deras personliga intresse för varandra, dels hans kunskaper och intresse för verksamheten, dels bolagets inledningsvis svaga ekonomi frågan om hur verksamheten skulle utvecklas och omfattningen av hans engagemang i denna. B önskade hans medverkan i att gemensamt försöka bygga upp verksamheten och skapa stabilitet och värde. Om verksamheten eller bolaget så småningom skulle gå att sälja skulle de dela lika på resultatet. Dessa och andra utvecklingsfrågor diskuterades huvudsakligen mellan honom och B, eftersom A var mer engagerad och hade sin styrka i den dagliga behandlingsverksamheten. Hon var dock fullt informerad och helt enig med sin make.

Det blev inte och hade aldrig varit något normalt advokat-klientförhållande utan ett förhållande som byggde på vänskap och ett gemensamt intresse för verksamheten, där han ställde sina tjänster och sin tid till förfogande främst för utveckling och ledning av verksamheten men även avseende konsultationer med mera inom formella och juridiska frågor. Han själv och hans anställda hade under åren bistått makarna A/B i alla frågor där de behövt stöd och biträde helt utan arvodesdebitering. När B blev sjuk var det en hel del frågor som rörde framtida planering. Därefter följde bouppteckning, arvskifte och andra frågor. På senare tid kunde nämnas försäljning av As fastighet på Y-stad och hennes förvärv av en bostadsrätt, diverse tvister i samband med försäljningen, frågor om arv och testamente, skadereglering med mera. Rådgivningen hade även omfattat samtliga lednings- och andra frågor samt tvister med mera rörande K-stiftelsen och K-gruppen AB.

A hade under hela tiden uppburit lön och andra förmåner för sitt arbete i verksamheten långt över gällande marknadsnivå till en mycket hög kostnad för bolaget. Detta förhållande hade ogillats av styrelsen.

Något skriftligt avtal avseende aktier kom inte att tecknas före Bs alldeles för tidiga bortgång. Under 2004 tog A, efter diskussioner med den av henne anställde vd:n C, själv initiativ till att reglera detta förhållande och föreslog att Å skulle erhålla 25 % av bolagets aktier, vilket han accepterade trots den tidigare överenskommelsen om lika fördelning.
Sedan många år hade de inom styrelsen, i vilken också vd ingick, varit helt överens om, vilket dokumenterats i affärsplaner med mera, att driva och utveckla verksamheten för att bland annat skapa förutsättningar för en utveckling genom samgående med andra aktörer och mot en möjlig försäljning helt eller delvis.

K-stiftelsen hade enligt redovisningen i K-gruppen AB för många år sedan lånat kapital av bolaget. Det lånade kapitalet hade genom åren använts till privata kostnader för familjen A/B, bland annat för förvärv av andelar i M lägenhet på Madeira. Stiftelsen hade sedan många år ingen verksamhet och inte heller några tillgångar. A var ensam styrelseledamot i stiftelsen. Inför bokslutet år 2004 påtalade bolagets revisor att stiftelsens skuld till bolaget måste regleras av A annars skulle revisorn inte godkänna bokslutet. A ville eller kunde inte betala lånet privat. I detta läge frågade hon om inte Å kunde garantera betalning, vilket han åtog sig att göra genom en garanti från hans bolag Ö AB. Ingen ränta eller annan ersättning överenskoms eller har utgått som kompensation härför.

A och Å önskade då även formalisera sina ambitioner att inom några år söka finna en köpare till hela eller delar av bolaget. Vd ansåg det värdefullt att få denna direkta viljeyttring från ägarna formellt fastställd. Överenskommelsen innebar – som framgår av ett brev den 21 september 2005 genom vilket överenskommelsen bekräftas – att ge ”Å genom bolag som han anvisar en option att förvärva samtliga aktier i K-gruppen AB” (inklusive verksamhet som eventuellt skulle komma att överföras till stiftelsen) ”för en köpeskilling motsvarande fem (5) MSEK under period om tre år från denna dag” med förtydligandet ”så att Å på ett trovärdigt sätt kan söka finna en slutlig intressent till bolaget och därmed bereda delägarna en möjlighet att avyttra sina aktier i bolaget”. Denna överenskommelse utgjorde ingen sammanblandning av parternas ekonomi utan innebar endast en möjlighet för båda parter att i ett samordnat förfarande eventuellt kunna komma till avslut med en köpare av deras aktier i bolaget. Köpeskillingen om 5 MSEK ansåg de båda i det läget vara en hög och kanske orealistisk köpeskilling. A ville arbeta kvar i verksamheten, men ansåg att en treårsperiod var lagom för nedtrappning av sitt heltidsengagemang. A var mycket nöjd med planerna, vilket hon uttryckt såväl till honom som till bolagets vd därefter.

Han och vd hade därefter lagt ned mycket tid och arbetat med bolagets utveckling och diskuterat förvärv och samgåenden med andra konkurrerande verksamheter i Z-stadsområdet och även på andra håll. Dessa diskussioner hade förts i fullt samråd och med stöd från A. Förhandlingarna resulterade i ett konkret bud på bolaget med möjlighet för A att få ut 3 750 000 kronor för sina 75 % av aktierna och dessutom med möjlighet att arbeta kvar i verksamheten.

A hade dock, trots överenskommelsen, motsatt sig alla former av försäljning men påtagit sig att köpa ut Å ur verksamheten. I brev till honom av den 26 mars 2007 meddelade hon att hon efter att noggrant ha tänkt igenom allt önskade fortsätta verksamheten i nuvarande form och alltså inte sälja företaget. Hon angav vidare att följden av det förstås var att de måste komma överens om de ekonomiska effekterna dem emellan och bad att få återkomma med förslag senast den 15 april 2007. Parterna hade därefter dock inte kunnat enas om köpeskillingen.

A hade – sedan tvist uppstått och hon meddelat att hon inte stod fast vid överenskommelsen om försäljning – gjort gällande att hon varit sjuk, vilket förvånade honom och tidigare medarbetare och konsulter till verksamheten. Hon hade i stort sett hela tiden trots vissa besvär med ögonoperation varit fullt aktiv i verksamhetens ledning och behandlingsverksamhet. A hade visat sig vara synnerligen handlingskraftig och på mycket kort tid under 2007 bland annat avskedat bolagets vd, entledigat Å och vd som styrelseledamöter, bytt ut bolagets revisor och även bytt redovisningsbyrå. Allt detta hade genomförts med förklaringen att ”man måste kunna lita på folk”.

När det gällde förvärvet av fastigheten J 2 (L-hemmet) hade K-gruppen AB inte haft ekonomiska möjligheter att förvärva den, vilket styrelsen och ledningen varit helt införstådda med. Ö AB förvärvade fastigheten för att säkra hyresförhållandet för den gemensamma verksamheten, vilket A hållits fortlöpande informerad om och inte erinrat emot. Y-stadhem AB hade som säljare varit fullt informerad om de faktiska förhållandena. Ingen hade trott att A inom mindre än ett år efter förvärvet skulle vägra att hålla ingångna avtal med honom och vd med flera på sätt som skett. Varken K-gruppen AB eller A personligen hade påverkats på något sätt av att fastigheten bytt ägare från Y-stadhem AB till Ö AB.

Genmäle från anmälaren
A har i genmäle den 21 december 2007 anfört i huvudsak följande:

Det var uteslutet att B skulle ha lovat Å att denne skulle få halva förtjänsten vid en försäljning av verksamheten. I så fall hade hon känt till detta. Det var för övrigt Å som medverkade till överlåtelsen av Bs aktier till henne, när B blev sjuk. Det var riktigt att Å och dennes kolleger hade biträtt dem under årens lopp. Det var däremot inte sant att detta skett utan arvodesdebitering. Hon hade betalat många tusentals kronor i arvode till Advokatfirman Ä. Det var också fel att hon på eget initiativ skulle ha överlåtit 25 % av aktierna i K-gruppen AB till Å för en krona. Detta skedde efter starka påtryckningar av Å och skulle utgöra ersättning för det arbete som han nedlagt för bolagets räkning. Vad Å påstod om att de varit överens om utvecklingen av bolagets verksamhet var felaktigt. Linjen om försäljning hade drivits ensidigt av honom.  Beträffande överenskommelsen om optionen så togs initiativet till hela affären med garantin, reversen och optionen av Å. Hon hade aldrig haft några insikter i hur man drev ett bolag utan hade sysslat med behandlingsverksamhet. Hon förlitade sig helt på Å och vd C. Det var utomstående rådgivare som hade hjälpt henne att under våren 2007 vidta åtgärder mot dem som fört henne bakom ljuset. Förvärvet av fastigheten (L-hemmet) diskuterades i styrelsen för K-gruppen AB och då beslöts att bolaget skulle förvärva fastigheten. Handelsbanken hade utfäst att den skulle finansiera förvärvet. Även i detta fall var Ås påståenden osanna. En förutsättning för att Y-stadhem AB skulle överlåta fastigheten för det relativt fördelaktiga pris som var aktuellt, var att fastigheten skulle förvärvas av K-gruppen AB. Å hade till Y-stadhem AB uppgivit att Ö AB ingick i K-gruppen, vilket var felaktigt. Påståendet att det var utan betydelse för henne eller K-gruppen AB vem som ägde fastigheten var häpnadsväckande. Naturligtvis skulle det både för K-gruppen AB och för henne vara angeläget att äga den fastighet som man bedrev verksamheten i. Dessutom hade Ö AB fått förvärva fastigheten till ett fördelaktigt pris. Å vitsordade att han och hans kolleger på byrån biträtt henne i olika juridiska angelägenheter under åren. Detta hade skett mot ersättning. Det hade alltså förelegat ett helt normalt advokat-klientförhållande. För henne var det helt obegripligt hur Å kunde påstå att han inte haft ekonomiska transaktioner med K-gruppen AB. Det var helt klart att hans engagemang varit styrt av ekonomiska överväganden. Han hävdade ju själv att han sedan börja av 1990-talet haft en överenskommelse med B om att få hälften av köpeskillingen vid en försäljning.

Ytterligare yttrande av advokaten
Å har i yttrande den 21 januari 2008 anfört bland annat följande:

Det var riktigt att viss mycket begränsad fakturering skett inledningsvis för vissa juridiska tjänster. Det var också riktigt att han hjälpte till att föra över aktierna till A då B blev allvarligt sjuk. Vid det tillfället var inte verksamheten i skick att säljas. Den verkliga utbyggnaden av verksamheten kom först senare.

Han vidhöll bestämt att det var A själv som tog initiativet till att under 2004 reglera formalia och föreslog att han skulle erhålla 25 % av bolagets aktier.  Det var korrekt att han tillsammans med bolagets vd hade haft självständigt ansvar för att försöka finna en köpare av bolaget och detta var As egen uttalade vilja. Hon önskade inom några år trappa ned sitt engagemang i verksamheten. Vad gällde garantin och reversen diskuterades denna situation ingående med förutom A bolagets revisor, redovisningskonsult och vd, eftersom revisorn krävde reglering av stiftelsens skuld eller att betalningsförmågan garanterades.

Optionen tecknades parterna emellan för att möjliggöra för honom att fullfölja arbetet enligt ägarnas gemensamma ambitioner att strukturera verksamheten och söka finna en köpare till bolaget. Det förhållandet att han via Ö AB garanterat stiftelsens betalning av skulden till K-gruppen AB hade inget med optionen att förvärva aktier att göra. Parternas ambitioner att försöka avyttra sina aktier i bolaget fanns uttalade långt tillbaka i tiden. Optionen skapade endast klarhet i hur detta skulle genomföras och hur de fortsatta förhandlingarna med olika aktörer på marknaden skulle drivas. Förhandlingarna lyckades som tidigare nämnts över förväntan. Upplysningsvis kunde nämnas att A nu kallat till extra bolagsstämma och föreslog att bolagets rörelse skulle överlåtas.

Han vidhöll att han inte blandat ihop hans arbete som advokat med hans intresse och ägande i K-gruppen AB.

Ytterligare skriftväxling
Ytterligare skriftväxling har förekommit.

Nämndens bedömning och beslut
Av utredningen framgår att det funnits ett sedan länge etablerat klientförhållande mellan Å och såväl K-gruppen AB som A personligen när Å förvärvade aktier i bolaget från bolagets enda aktieägare A. Genom sin åtgärd att förvärva aktierna har han allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

Vidare framgår att samtidigt som Å genom sitt bolag Ö AB garanterade betalning av K-stiftelsens skuld till K-gruppen AB erhöll han en option på att köpa samtliga aktier i K-gruppen AB. Genom att inlåta sig i affärsförbindelse med klienten och personligen engagera sig i dennes affärer har han också allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden Å varning enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Vad som i övrigt förekommit i ärendet föranleder inte någon åtgärd.

Annons
Annons