search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttrande
R-2009/0011 Betänkandet Elektroniskt kungörande av författningar (SOU 2008:88)
R-2009/0016 Betänkandet Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen (SOU 2008:123)
R-2009/0020 Betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111)
R-2009/0021 Betänkandet Bättre kontroll av missbruksmedel – En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m. (SOU 2008:120)
R-2009/0022 Betänkandet Ökat förtroende för domstolarna – strategier och förslag (SOU 2008:106)
R-2009/0152 Promemorian Miljöbalkens försäkringar
R-2009/0188 Promemorian Ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån
R-2009/0251 Förslag från Norge om förändring av Madridsystemet för den internationella registreringen av varumärken
R-2009/0363 Utkast till regeringens proposition Liechtensteins associering till Schengenregelverket
R-2009/0409 Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv – Mikroföretag
R-2009/0590 Kommissionens rekommendation Ersättning till ledande befattningshavare
Annons
Annons