search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Signalspaning i kabel senareläggs
Försvarsutskottets borgerliga majoritet föreslog i april att tidpunkten för FRA:s start av signalspaning i kablar senareläggs till den 1 december.
På riksdagens begäran arbetar regeringen med ett förslag till kompletteringar av signalspaningslagen. Den omfattande och noggranna beredningen innebär att tidpunkten för när signalspaning i kablar ska starta behöver senareläggas två månader.

S, V och MP vill att signalspaningslagen rivs upp och utreds i grunden av en parlamentarisk utredning. Partierna avstår därför från att ta ställning till utskottsmajoritetens förslag.

I slutet av april kom lagrådsremissen.

Läs mer på: www.regeringen.se/sb/d/11904/a/125298

Utredare vill förenkla aktiebolagslagen
Regeringens aktiebolagsutredare, advokat Carl Svernlöv, föreslår en rad förenklingar och andra lättnader i aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen för i huvudsak de privata aktiebolagen. Förenklingsarbetet har framför allt varit inriktat på de små aktiebolagens behov. Flera av förslagen bedöms innebära en minskning av de administrativa kostnaderna.
Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. (SOU 2009:34)

Tilläggsdirektiv till Insynsutredningen
Erfarenheter av hur bilder på de döda barnen i det så kallade Arbogamålet spreds på internet har fått regeringen att besluta om tilläggsdirektiv till den pågående Insynsutredningen. Utredningen har fått i uppdrag att överväga om möjligheten att ta del av bilder på döda eller allvarligt skadade personer som ingår i en brottsutredning bör begränsas för att bilderna ska kunna skyddas från omfattande spridning. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2009.

Testamentsregister ska öka säkerheten
I många länder krävs att ett testamente ska registreras hos någon myndighet för att gälla. I Sverige finns inga sådana krav, och det kan många gånger göra det svårt för de efterlevande att veta om det finns ett testamente.

Företaget Conclavia vill öka säkerheten kring testamenten och har därför startat Testamentsregistret. I registret kan privatpersoner, advokater och andra registrera att det finns ett testamente och var det förvaras.

Företaget bakom Testamentsregistret driver sedan tidigare Testamentsbanken, där testamenten kan förvaras.

Läs mer: www.testamentsregistret.se

Medling minskar återfall i brott
För ungdomsbrottslingar som deltagit i medling minskar risken för återfall i brott till hälften, enligt en licentiatsavhandling från Umeå universitet. Vid ett medlingsmöte ställs brottsling och brottsoffer ansikte mot ansikte, och tanken är att gärningsmannen bättre ska förstå vilka följder brottet har fått för den drabbade. Staffan Sehlin har studerat åtgärdens brottsförebyggande effekter bland barn och unga. Han visar att betydligt färre återfaller i brott om de har deltagit i medling. Metoden är särskilt effektiv vid brott mot liv och hälsa och brott mot frihet och frid.

Information om konkurser
Bransch. Söker du information om konkursbeslut och vem som är förvaltare i en speciell konkurs? På Post- och inrikes tidningars webbplats annonserar alla tingsrätter sina konkursbeslut med information om vem som utsetts till förvaltare och när edgång skall hållas. Fördelen med att vända sig dit är att man får informationen direkt och slipper kontrollera var bolaget har sitt säte för att sedan ringa till rätt tingsrätt. Det tar dock cirka två arbetsdagar innan kungörelsen är införd.
Läs mer: https://poit.bolagsverket.se

Nytt råd inrättat mot organiserad brottslighet
Det saknas ett myndighetsgemensamt strategiskt forum i arbetet mot den grova organiserade brottsligheten. Det konstaterades vid ett möte den 15 april av cheferna för de nio myndigheter som tillsammans har regeringens uppdrag att mobilisera mot den grova organiserade brottsligheten.
För att förbättra samarbetet beslutade myndighetscheferna att inrätta ett samverkansråd där de själva ska sitta och där beslut om gemensamma inriktningar ska tas.

Svenska häkten är bättre än sitt rykte
Kriminalvården har genomfört en omvårdnadsinspektion av svenska häkten. Landets samtliga 36 häkten, häktesfilialer och annex inspekterades under perioden april–oktober 2008.

Inspektionen utmynnar i slutsatsen att omvårdnaden på svenska häkten i stort sett är god och att mediekritiken är överdriven. Omvårdnadsinspektionens viktigaste kritik gäller dokumentation.

Få läkare anmäler olämpliga vapenägare
En läkare som bedömer att en patient är olämplig att inneha skjutvapen ska anmäla detta till polisen. Under förra året var antalet inkomna anmälningar det lägsta på fyra år.

Sedan 2005 har antalet anmälningar som kommer in till polisen gällande personer som inte är lämpliga att ha vapen minskat för varje år. Detta trots skärpning av lagstiftningen och nya föreskrifter från Socialstyrelsen.

Fler brott anmäls och fler klaras upp
Arbetsbördan ökade för rättsväsendet 2008 på grund av fler anmälda brott och fler misstänkta. Samtidigt höll polis och åklagare jämna steg med utvecklingen genom att klara upp fler brott än tidigare. Det visar den slutliga brottsstatistiken för 2008 som nu offentliggörs av Brottsförebyggande rådet (Brå).

Annons
Annons