search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Medling som tvistlösningsmetod
Författare: Dan Engström
Förlag: Jure
Boken belyser den så kallade särskilda medlingen enligt rättegångsbalken  tillsammans med närliggande frågor. Rättegångsbalkens regler jämförs också med Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut. Vidare behandlas bland annat EU-direktivet 2008/52/EG om vissa aspekter på medling i civilrättsliga tvister som antogs 2008. Utöver att vara en ren lagkommentar beskriver boken även medlingen som metod och hur den kan tillämpas praktiskt och vänder sig till advokater, domare och andra som är verksamma som medlare.

Titel: Nya medborgarskaps-lagen med kommentarer
Författare: Håkan Sandesjö och Kurt Björk
Förlag: Norstedts juridik, 2. uppl.
Boken ger en samlad bild av lagstiftning och praxis på medborgarskapsområdet. 2001 års lag om svenskt medborgarskap kommenteras men även tidigare lagstiftning redovisas liksom den omfattande praxis som finns på området. Viktigare konventionstexter och medborgarskapslagstiftning i en rad andra länder återges. Sedan 2005 års upplaga har det i medborgarskapslagstiftningen införts en ny instans- och processordning. Boken vänder sig i första hand till handläggare på myndigheter och domstolar och juridiska ombud i medborgarskapsärenden.

Nya rapporter
Barn och unga som begår brott, Handbok från Socialstyrelsen
Handboken sammanställer lagstiftning och förarbeten inom området unga lagöverträdare och redovisar vilka insatser som kan vara aktuella för ungdomar med brottsligt beteende.
Syftet med handboken är att ge vägledning till socialtjänsten, stärka ungas rättssäkerhet och att få en nationell enhetlighet i handläggningen av dessa ärenden. Handboken kan beställas eller laddas ned på www.socialstyrelsen.se.

Narkotika : Farlighetsbedömning av narkotikapreparat (RättsPM 2009:1), Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Stockholm
Åklagarmyndigheten har tagit fram en ny upplaga av promemorian ’’Narkotika: farlighetsbedömning’’. I promemorian ges rekommendationer för farlighetsbedömningar av nya narkotikapreparat. Rekommendationer ges också för straffvärdebedömningar utifrån ett rent mängdresonemang. Kan laddas ned på www.aklagare.se.

Nationella trygghetsundersökningen 2008, Rapport från Brottsförebyggande rådet
Den nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brå genomför för tredje året i rad är en brottsoffer- och trygghetsundersökning. Undersökningen genomförs som telefonintervjuer och frågorna handlar om utsatthet och oro för olika typer av brott, trygghetsupplevelse, förtroende för rättsväsendet och brottsoffers kontakter med rättsväsendet. Undersökningen visar bland annat att förtroendet ökade för myndigheterna inom rättsväsendet (domstolarna, åklagarna och kriminalvården) och att förtroendet för polisen ligger kvar på samma höga nivå som tidigare.
Rapporten kan beställas eller laddas ner på www.bra.se

Avhandling
Åsa Åslund: Allemansrätten och marknyttjande: studier av ett rättsinstitut, Avhandling från Linköpings universitet
Avhandlingen studerar allemansrätten som rättsinstitut. Den visar att allemansrätten har en stark ställning i svensk rätt, trots att den inte finns närmare beskriven i svensk lagstiftning. Den finns omnämnd i regeringsformen och miljöbalken, men vad den rätten närmare innebär finns inte särskilt reglerat. Det finns bara ett fåtal domar som direkt handlar om allemansrätten. Åsa Åslund har vid sidan av dessa studerat ett hundratal andra domar och dokument där resonemang förs kring allemansrätten. Det rör frågor om markanvändning, exempelvis strandskydd och bygglovsärenden.
Hennes avhandling visar att allemansrätten ger oss rätt att utnyttja andras mark, både för vardagsnytta och rekreation men också i kommersiellt syfte under förutsättning att naturen inte tar skada. Det finns undantag från allemansrätten. Mark som behövs för näringsändamål, till exempel jordbruk, och som är biologiskt känslig kan undantas.

Annons
Annons