search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärendene 2009: 4

Advokat, som tidigare genomgått behandling hos ett bolag, borde därefter inte ha deltagit i handläggningen av bolagets konkurs. Erinran.

Bakgrund
X AB försattes i konkurs den 15 mars 2005. Advokat B vid C Advokatbyrå AB i Ä-stad utsågs till konkursförvaltare. A – vid samma advokatbyrå – deltog i handläggningen av konkursen.

Y, som tjänstgör vid sektionen för tillsyn i konkurser, yrkade i skrivelse den 29 mars 2005 till Ä-stad tingsrätt att B skulle skiljas från sitt uppdrag, då det kommit till tillsynsmyndighetens kännedom att han stod i ett sådant förhållande till konkursgäldenären att det var ägnat att rubba förtroendet för hans opartiskhet i konkursen. I beslut den 10 maj 2005 fann rätten att den omständigheten att A under tiden april 2003 – februari 2004 genomgått behandling vid X och därvid haft kontakt med bolagets ställföreträdare inte medförde att det var ägnat att rubba förtroendet för B:s opartiskhet som konkursförvaltare. Rätten uttalade däremot att den omständigheten att det tidigare patientförhållandet var känt bland konkursgäldenärens personal och andra samt att förvaltarens opartiskhet med hänvisning till det satts i fråga var ägnad att rubba förtroendet för B:s opartiskhet i konkursen. Rätten fann därför att B inte var lämplig som förvaltare i konkursen och entledigade honom.

Anmälan
I anmälan, som inkom till Advokatsamfundet den 28 december 2007, har Y i egenskap av tjänsteman vid Kronofogdemyndighetens enhet i Å-stad för tillsyn i konkurser påkallat samfundets prövning av A:s agerande i följande avseenden:
A har handlagt X AB:s konkurs trots att han ett år före konkursen var patient och i beroendeställning av bolaget och dess ägare, tillika ställföreträdare.
A har hotat med och även verkställt anmälningar till olika myndigheter mot Y personligen som handläggande tjänsteman, allt i syfte att påverka den jävsprocess som hon initierat vid tingsrätten.

Beslut av samfundets styrelse
Sedan Y förelagts att visa sin behörighet att företräda Kronofogdemyndigheten har hon anfört att hon i egenskap av handläggande tjänsteman i sin tjänst utsatts för en advokats agerande och anmält saken för prövning i disciplinnämnden. I infordrat yttrande har A hävdat att Y saknar behörighet att företräda Kronofogdemyndigheten i ärendet.

Samfundets styrelse har den 10 april 2008 beslutat att ett disciplinärende skall upptas mot A.

Advokatens yttrande
A har den 21 maj 2008 vidhållit sin uppfattning att Y saknar behörighet att företräda myndigheten och utgått från att hennes anmälan är ett privat agerande. I sak har han anfört bland annat följande: Tingsrätten fann inte att det förhållandet att han bevistat X ett drygt år före konkursen grundade något jäv för B. Han biträdde denne endast i vissa begränsade avseenden och däri ingick inte att sköta kontakterna med bolagets ledning, personal eller vårdtagare. Y har framfört sin åsikt om jäv till B men inte vid något tillfälle kontaktat A därom. Han har aldrig framfört några hot till Y och de åtgärder han vidtagit mot henne hade inte något med jävsfrågan att skaffa utan hade sin grund i de kommentarer om hans person som hon lämnat till B och i skrivelser till tingsrätten. Hennes påståenden var osanna, kränkande och omdömeslösa.

A har åberopat sin JO-anmälan mot Y den 15 november 2005.

Genmäle från anmälaren
Y har anfört att A:s faxbrev till chefen för tillsynsmyndigheten den 8 april 2005 innefattade bland annat hotelser om olika brottsutredningar mot henne som tjänsteman samt yrkande om att hon omedelbart skulle skiljas från sin tjänst. Hon har vidare framhållit att A:s val av tid och sätt att framföra sitt budskap på inte kan uppfattas på annat sätt än det syftade till att chikanera henne på hennes arbetsplats så att hon skulle friställas från handläggningen av den pågående jävsprocessen. Hon har även anfört att JO skrivit av anmälan mot henne utan att inhämta yttranden.

Nämndens bedömning och beslut
Av utredningen framgår att A under tiden april 2003 till februari 2004 genomgått behandling hos konkursgäldenären. A borde därför inte ha deltagit i handläggningen av konkursen. Genom att ändå göra det har han åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

I övrigt föranleder anmälan inte någon åtgärd.

Annons
Annons