search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende 2009: 3 

Advokat har genom sitt agerande i domstol åsidosatt sina plikter som advokat. Erinran.

Bakgrund
Z förordnades år 1998 till konkursförvaltare i TAB:s konkurs (T). Bolagets ställföreträdare var S. Som ombud för T i konkurs och S väckte A år 2002 klandertalan mot utdelningsförslaget i konkursen. Talan utformades som en skadeståndstalan mot Z. Y var ombud för Z.

Anmälan
Anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 12 februari 2008, avser frågan om A under ett sammanträde för huvudförhandling i tingsrätten har uppträtt på ett sådant sätt att han därigenom åsidosatt sina plikter som advokat.

Anmälarna har anfört följande:
Huvudförhandling i tingsrätten var utsatt till den 1 juni 2005, huvudförhandlingen kunde dock inte genomföras. När målet påropades gjorde A omgående gällande hinder mot huvudförhandling. Sedan tingsrätten i två beslut förklarat att hinder inte förelåg, entledigades A av S. Entledigandet skedde på inrådan av A och var en ren obstruktion mot tingsrättens beslut att hålla huvudförhandling. Därefter vägrade S att framställa sitt yrkande och att utveckla sin talan. Även detta agerande skedde på instruktion av A. Huvudförhandlingen fick till slut ställas in. Under den stund förhandlingen pågick var A dessutom allmänt oförskämd mot rättens ordförande, bland annat genom att vid flera tillfällen avbryta denne, uttrycka sig oartigt och skrika. Efter entledigandet gick advokat A och satte sig i en åhörarbänk. Därifrån skrek han till såväl ordföranden som en av rådmännen. A saboterade således medvetet den utsatta huvudförhandlingen. Uppträdandet i övrigt var exempellöst och enligt anmälarnas uppfattning fullständigt ovärdigt en ledamot av samfundet. Ny huvudförhandling kom till stånd cirka ett år senare. A uppträdde då som rättegångsbiträde. Han ålades i domen ett solidariskt ansvar för de kostnader som den inställda huvudförhandlingen föranlett Z. Efter överklagande fastställde Hovrätten X i april 2007 tingsrättens beslut om solidariskt kostnadsansvar för A. Högsta domstolen, till vilken hovrättens beslut överklagades, fann i beslut den 31 januari 2008 inte skäl att meddela prövningstillstånd.

Advokatens yttrande
I yttrande, som kom in till Advokatsamfundet den 22 februari 2008, har A motsatt sig disciplinåtgärd och i huvudsak anfört följande:
Advokatsamfundet har redan prövat om ärendet ska behandlas som ett disciplinärende och kommit fram till att så inte skulle ske (DÄ-2007/1009). Den 1 juni 2005 agerade han utifrån vad varje advokat bör göra när dennes huvudman utsätts för allvarliga och grova rättegångsfel. Hans agerande anmäldes inte av vare sig motpartsombud eller domstolstjänstemän. Dock agerade tingsrätten när A, sedan S anlitat ett annat ombud, uppgav att han avsåg att biträda ombudet i den rättegång som skulle komma att genomföras. Tingsrätten upplyste då att man övervägde att förplikta honom att svara för del av hans huvudmans rättegångskostnader. Om han skulle ha medverkat i rättegången den 1 juni 2005 hade det medfört att hans huvudman betagits möjligheterna att åberopa de omständigheter som han faktiskt kom att åberopa ett år senare. Den 1 juni 2005 var han chockad och upprörd över tingsrättens handläggning, eftersom rätten i strid mot rättegångsbalkens regler avsåg att genomföra en rättegång trots att motpartsombudet någon dag dessförinnan inkommit med nya yrkanden, faktiska omständigheter och bevisning som krävde en omfattande genomgång för att bemöta och motbevisa.

Beslut om ersättningsskyldighet för A
Tingsrätten
Tingsrätten förpliktade A att solidariskt med T i konkurs och S ersätta Z för rättegångskostnader med 66 500 kronor jämte ränta med följande motivering:
Det står enligt tingsrättens uppfattning klart att de åtgärder som S vidtog, efter det att tingsrätten i två beslut konstaterat att åberopade skäl för att ställa in förhandlingen inte utgjorde hinder mot huvudförhandling, skett på inrådan av A. Dessa åtgärder utgjorde en ren obstruktion mot de beslut tingsrätten fattat och medförde att huvudförhandlingen inte kunde påbörjas. Detta har vållat Z kostnad och A har del i vållandet. Han bör därför med stöd av 18 kap. 7 § rättegångsbalken åläggas att jämte käranden betala den kostnaden.

Hovrätten
Som tingsrätten antagit har de åtgärder från kärandesidan som medförde att förhandlingen den 1 juni 2005 inte kunde genomföras skett på inrådan av A. Åtgärderna kan inte anses förenliga med den processordning som är förutsatt i rättegångsbalken, vilken A självfallet var skyldig att iaktta. Det skall framhållas att tingsrättens beslut att inte anse hinder för huvudförhandling föreligga hade kunnat överklagas i samband med överklagande av tingsrättens dom i målet. Det agerande som A låg bakom kan följaktligen inte anses försvarbart utan utgör sådan försummelse som avses i 18 kap. 6 § rättegångsbalken. Försummelsen har vållat Z merkostnad i den omfattning som tingsrätten kommit fram till. Som också tingsrätten ansett skall A med stöd av 18 kap. 7 § nämnda balk förpliktas att jämte kärandena ersätta Z denna kostnad.

Nämndens bedömning och beslut
Något tidigare beslut i ärendet föreligger inte.
Av utredningen i ärendet framgår att A genom sitt agerande vid sammanträde för huvudförhandling i Ä-stad tingsrätt den 1 juni 2005 har åsidosatt sina plikter som advokat.
Nämnden tilldelar därför A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Annons
Annons