search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Dansk tävling ska leda till bättre rättssäkerhet

Det saknas systematiska vetenskapliga analyser om vad som hänt med rättssäkerheten efter terrorattackerna den 11 september 2001.

Därför utlyser det danska Advokatrådet en pristävling för att främja rättssäkerheten i landet.
− Vi har mycket höga förväntningar på den här tävlingen, säger Henrik Rothe, generalsekreterare i det danska advokatsamfundet.

De tre bästa bidragen belönas med 500 000, 300 000 respektive 200 000 danska kronor och ska vara skrivna på danska eller engelska och inlämnade till Advokatrådet före 1 juni 2010.

En skandinavisk priskommitté på tio personer utser vinnarna. I juryn ingår Elisabet Fura-Sandström, domare vid Europadomstolen.

− Tävlingen är öppen för alla européer och vi hoppas givetvis på många bidrag från de nordiska länderna.

Förslagen måste vara på en akademisk nivå, men ska även fungera som underlag för en offentlig saklig diskussion i medierna om rättssäkerheten.

Tanken är att analyserna ska ge ett brett beslutsunderlag och vägledning för regering och domstolar i framtiden när skyddet av individens rättigheter ställs mot behovet av en effektiv brottsbekämpning.

De måste bygga på en rättslig bedömning, men det går att vidga perspektivet till att omfatta aspekter inom statskunskap, sociologi och filosofi.

Det övergripande syftet och bakgrunden till tävlingen är att belysa och bedöma den förändring som inträffat i Danmark efter 11 september 2001 i balansen mellan skyddet av den enskilda medborgarens rättigheter mot såväl allmänna som särskilda ingrepp från staten – och statsmaktens uppgift att skydda medborgarna mot terrorism och grov brottslighet.

Enligt Henrik Rothe är det kanske så att utrymmet för de klassiska friheterna i den moderna rättsstaten har beskurits efter 11 september.

Analyserna ska alltså främst behandla rättsutvecklingen i Danmark, men en jämförelse med utvecklingen i en eller två andra europeiska länder är önskvärd.

Per Johansson

Läs mer om tävlingen på www.advokatsamfundet.dk eller kontakta Hanne Christensen på det danska advokatsamfundet: hch@advokatsamfundet.dk

Annons
Annons