search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttrande

R-2008/1017 Betänkandet Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet (SOU 2008:80)
R-2008/1191 Betänkandet Stalkning – ett allvarligt brott (SOU 2008:81)
R-2008/1221 Kommissionens meddelande om den andra återkommande översynen av omfattningen av samhällsomfattande tjänster när det gäller elektroniska kommunikationsnätverk och kommunikationstjänster i enlighet med artikel 15 i direktiv 2002/22/EG
R-2008/1324 Betänkandet Åklagarväsendets brottsbekämpning Integritet – Effektivitet (SOU 2008:87)
R-2008/1370 Promemorian SIS II – en andra generation av Schengens informationssystem (Ds 2008:81)
R-2008/1513 Betänkandet Bidragsspärr (SOU 2008:100)
R-2008/1519 Skatteverkets promemoria Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen
R-2009/0002 Departementspromemorian Brott mot Internationella brottmålsdomstolens rättskipning (Ds 2008:84)
R-2009/0003 Departementspromemorian Den enskildes val av rättsligt biträde (Ds 2008:85)
R-2009/0008 Betänkandet Försörjningskrav vid anhörig-invandring (SOU 2008:114)
R-2009/0012 Promemorian Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning
R-2009/0014 Departementspromemorian Betalningsansvar vid obehöriga transaktioner (Ds 2008:86)
R-2009/0065 Departementspromemorian En ny Luganokonvention (Ds 2008:87)
R-2009/0073 Utkast till ändringar i stiftelseförordningen (1995:1280) m.m.

Läs mer
www.advokatsamfundet.se kan du läsa remissvaren.
Klicka på ”Advokatsamfundet tycker”.

Annons
Annons