search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Månadens advokat Sten de Geer

Uiguren Adil Hakijman satt fängslad på Guantánamo i fem år, utan rättegång. Advokat Sten de Geer är Adil Hakijmans offentliga ombud i Sverige

När Adil Hakijman släpptes, år 2006, skickades han till Albanien och tvingades att söka asyl där. Hans familj finns kvar i Kina, dit han inte kan återvända utan att riskera tortyr. I Sverige har han en syster.

Adil Hakijman har fått asyl i Albanien – varför ska Sverige ge honom asyl?
– Albanien var det enda land som tillmötesgick USA:s begäran att ta emot de fem oskyldiga uigurerna från Guantánamo. Adil flögs till Albanien med kedjade händer och fötter, fastkedjad i golvet. På Tiranas flygplats beordrades han att underteckna en ansökan om asyl för att inte återsändas till Guantánamo. Under dessa förhållanden kan Albanien inte anses som första asylland.  De svåra övergrepp och det långa frihetsberövande Adil helt utan egen förskyllan utsatts för i kampen mot terrorismen gör att hans situation inte kan framstå som annat än synnerligen udda och ömmande.

Vanligtvis avser synnerligen ömmande omständigheter ”nuvarande och framtida situation” – vad är synnerligen ömmande i hans nuvarande situation?
– Den enda familjeåterförening som för närvarande är möjlig är den med systern i Sverige. I Albanien finns ingen möjlighet att få familjeåterförening.
Enligt Migrationsverket föreligger inte synnerliga skäl för familjeåterförening, då han aldrig varit sammanboende med systern. Hur resonerar du kring det?
– Det är riktigt att Adil inte varit sammanboende med sin syster på många år. Det har heller inte påståtts eller åberopats. Däremot får det ses som en rättsskandal att Migrationsverket under utredningen försäkrat att man inte ifrågasatte syskonskapet, men sedan delvis motiverade avslaget med att det inte gjorts sannolikt att de är syskon. En DNA-utredning, som jag gjorde på egen bekostnad, fastställde att sannolikheten för syskonskap var 5 879 199 gånger högre än att de var obesläktade. Utan DNA-utredningen skulle överklagandet troligen ha avslagits.

Migrationsverket har lämnat in en överklagan till Migrationsöverdomstolen. Har du någon förståelse för det?
– Nej. Det är oerhört svårt att förstå att detta fall skulle kunna ha ett prejudikatsvärde. Men det kanske finns icke rättsliga skäl bakom överklagandet. Kina har varnat Kanadas regering för konsekvenserna av att bevilja asyl för tre uigurer som finns kvar på Guantánamo. Alla världens länder har varnats för att bevilja asyl för någon av uigurerna från Guantánamo. Jag har för två veckor sedan frågat UD om Kina kontaktat Sverige i Adils ärende. UD bereder fortfarande svaret.

Vilka konsekvenser kan du se av utgången av det här målet?
– Nu när målet efter Migrationsverkets överklagande drar ut på tiden tror jag inte utgången kommer att få så stora konsekvenser för någon annan än Adil och hans familj. Om Migrationsdomstolens dom vunnit laga kraft kunde domen fått viss positiv betydelse för förhandlingarna mellan USA och EU om mottagande i Europa av ett antal Guantánamofångar.

Vad har varit det mest intressanta med detta ärende för dig som offentligt biträde?
– Jag har fått en djupare insikt i hur framgångsrik Usama bin Ladin varit i sin strävan att förstöra skyddet för mänskliga rättigheter.

Gabriella Westberg

Annons
Annons
Annons