search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Aktuellt Juridiska biblioteket

Lästips


Titel: Våpendrager og veiviser: advokatenes historie i Norge
Författare: Harald Espeli, Hans Eyvind Næss og Harald Rinde
Förlag: Universitets-forlaget
Den Norska advokatföreningen grundades 1908. I samband med föreningens 100-årsjubileum har tre historiker skrivit denna bok om advokaternas historia i Norge – en historia som spänner över 400 år.
Författarna analyserar de centrala utvecklingslinjerna i yrkesgruppens och branschens historia. Från 1600-talet då ett advokatväsen började växa fram i Norge fram till dagens internationalisering och framväxten av stora kommersiella advokatbyråer. Här finns också en rad personporträtt över ett antal betydande norska advokatpersonligheter.

Titel: Vänbok till Bertil Södermark
Redaktörer: Lars Göthlin m. fl.
Förlag: Norstedts juridik
Advokat Bertil Södermark har varit verksam inom processrätten under nästan fem decennier, haft framträdande roller både inom Advokatsamfundets styrelse och dess Disciplinnämnd, anlitats som föreläsare och deltagit i olika utredningar. Han har nu tillägnats en vänbok, initierad av advokatfirman Södermark där han var verksam mellan åren 1962–2008. I festskriften som innehåller bidrag från en rad framstående domare, professorer och advokater finns även en längre intervju med Bertil Södermark.

NYA RAPPORTER
Oskäliga väntetider i svenska domstolar: ett allvarligt hot mot rättssäkerheten, Rapport från Centrum för rättvisa (CFR)
CFR har granskat handläggningstiderna i de svenska domstolarna. I slutet av 2008 hade drygt 23 000 ärenden legat över ett år i väntan på prövning vilket överskrider Europadomstolens tumregel om maximalt ett år per instans. Nästan 3000 ärenden hade legat mer än tre år. Hälften av Europadomstolens fällande domar mot Sverige de senaste tio åren handlar om oskäliga väntetider, skriver CFR i sin rapport. CFR har bland annat granskat samtliga årsredovisningar från Domstolsverket och ämbetsberättelser från JO 2000-2008 och samtliga beslut där JO kritiserat tingsrätter för långsam handläggning. Rapporten finns att läsa på www.centrumforrattvisa.se.

Utredningar avseende kvinnor som har avlidit med anledning av brott begångna av närstående m.m., Rapport från Socialstyrelsen
Socialstyrelsen föreslår att ett system för dödsfallsutredningar införs i en särskild lag. Lagen bör så långt som möjligt motsvara lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som har avlidit med anledning av brott m.m. (LuB). Socialstyrelsen föreslås bli utredningsmyndighet och utredningsverksamheten införlivas med den som regleras av LuB. Rapporten finns att läsa på www.socialstyrelsen.se .

Vägledande avgöranden i brottsskadeärenden, Brottsoffermyndighetens referatsamling
Femte och senaste upplagan av Brottsoffermyndighetens referatsamling ersätter den tidigare upplagan från 2006. Särskilt fokus ligger på den nya sexualbrottslagstiftningen i denna utgåva. Ny praxis som ännu inte hunnit införlivas i referatsamlingen presenteras på Brottsoffermyndighetens webbplats och även i myndighetens nyhetsbrev.
Referatsamling och nyhetsbrev kan laddas ned på www.brottsoffermyndigheten.se .

Översyn av rättshjälpslagen, Rapport (2009:2) från Domstolsverket
Domstolsverket har på uppdrag av regeringen gjort en allmän översyn av rättshjälpslagen.
Enligt förslaget ska flera grupper lättare kunna få rättshjälp genom att kravet på särskilda skäl slopas. Barn ska lättare kunna beviljas rättshjälp för att kunna få ett rättmätigt underhåll. Brottsoffers möjlighet till rättsligt bistånd i utlandet ska förändras och rättssökande föreslås få möjlighet till viss rättshjälp i högsta instans även om man uttömt sitt rättsskydd i försäkringen. Det ska även bli lättare för enskilda näringsidkare att kunna få rättshjälp. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2010. Rapporten kan laddas ned på www.dom.se .


Ny litteratur i urval

Tryckår: 2009 om inte annat anges.
Andorsen, Kjell V.: Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene (Oslo: Universitetsforl., 2008. 519 s.)
Bull, Hans Jacob: Forsikringsrett (Oslo : Universitetsforl. 690 s.)
Clevesköld, Lars: Handläggning inom socialtjänsten/Lars Clevesköld, Lars Lundgren och Anders Thunved (13. uppl. Norstedts juridik. 488 s.)
Festskrift till Suzanne Wennberg/redaktörer: Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Annika Norée (Norstedts juridik, 2009. 559 s.)
Hartelius, Jonas: Narkotika: dopningsmedel och hälsofarliga varor (10. uppl. Svenska Carnegie Institutet. 64 s.)    
Hopt, Klaus J.: Handelsgesetzbuch / bearbeitet von Klaus J. Hopt und Hanno Merkt (33. Aufl. München: Beck, 2008. 2205 s. Beck’sche Kurz-Kommentare ; 9)
Insolvensvolymen 2009 (14. uppl. FAR SRS. 797 s.)
Kjellström, Anders: Affärsrätten i ett nötskal (Studentlitteratur. 167 s.)
Korsell, Lars E.: Kulturarvsbrott / Lars Korsell och Linda Källman (Brottsförebyggande rådet: Riksantikvarieämbetet: Statens kulturråd, 2008.
 185 s.)
Lind, Göran: Common law marriage: a legal institution for cohabitation (Oxford: Oxford Univ. Press, 2008.  1221 s.)
Lindqvist Grinde, Janne: Klassisk retorik för vår tid (Studentlitteratur, 2008. 373 s.)
Millqvist, Göran: Sakrättens grunder: en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom (5. uppl. Norstedts juridik. 206 s.)
Påhlsson, Robert: Konstitutionell skatterätt (Iustus. 114 s.)
Renman, Hans: Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen (Norstedts juridik. 176 s.)
Rättsfallssamling i EG-moms / sammanställd av Eleonor Alhager och Lena Hiort af Ornäs (2. uppl. Norstedts juridik. 524 s.)
Samlingsvolymen 2009, Redovisning (FAR SRS. 1981 s.)
Svernlöv, Carl: Svensk kod för bolagsstyrning: med kommentarer för praktisk tilllämpning (3. uppl. Norstedts juridik, 2008. 209 s)
Till  tryckfrihetens försvar: en ögnasten i ett fritt rike/redaktörer: Anders R. Olsson, Lars-Gunnar Liljestrand (Studentlitteratur. 161 s.)
Walin, Gösta: Utsökningsbalken: en kommentar (4. uppl. Norstedts juridik. 780 s.)
Årsredovisning enligt K2-reglerna: introduktion till och diskussion kring det nya regelverket (Studentlitteratur, 2008. 86 s.)

Annons
Annons