search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Adjungerad domare i kammarrätten var inte jävig

Bara det faktum att en adjungerad domare är tjänstledig från Skatteverket gör henne inte automatiskt jävig när Skatteverket är part i ett mål. Det fastslår Regeringsrätten i en dom.

Målet gäller en advokatbyrå som begärt muntlig förhandling i kammarrätten. Begäran avslogs av tre domare, varav en var adjungerad i kammarrätten och tjänstledig från Skatteverket. Advokatbyrån överklagade beslutet med hänvisning till att den adjungerade domaren var jävig.

Regeringsrätten prövade om domarens anställning hos Skatteverket utgör en sådan omständighet som riskerar att rubba förtroendet för hennes opartiskhet, och fann att den inte gjorde det. Domaren hade själv i sitt arbete på Skatteverket inte haft något att göra med det aktuella målet. Beslutet fattades dessutom av tre ledamöter tillsammans.

Ett regeringsråd var av skiljaktig mening. Regeringsrådet ansåg att det faktum att domaren fortfarande var anställd hos Skatteverket, som var part i målet, innebar en sådan omständighet som kan rubba förtroendet för hennes opartiskhet. 

Ulrika Brandberg

Regeringsrätten mål nr 3624-08

Annons
Annons