search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttrande

R-2008/1144 Departementspromemorian Utvärdering av lagen om grupprättegång (Ds 2008:74)

R-2008/1151 Departementspromemorian Genomförande av tjänstedirektivet (Ds 2008:75)

R-2008/1206 Delbetänkandet Sekretess och offentliga biträden i utlänningsärenden (SOU 2008:65)

R-2008/1258 Betänkandet Tillval i hyresrätt (SOU 2008:94)

R-2008/1261 Delbetänkandet Aktiekapital i privata aktiebolag (SOU 2008:49) och promemoria om minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag – kompletterande underlag

R-2008/1262 Slutbetänkandet Straff i proportion till brottets allvar (SOU 2008:85)

R-2008/1326 Slutbetänkandet Nya ersättningsbestämmelser i expropriationslagen, m.m. (SOU 2008:99)

R-2008/1434 Förstudierapporten Enklare att lämna räkenskapsuppgifter

R-2008/1435 Utdrag ur utkast till lagrådsremiss Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet – ärenden med säkerhetsaspekter

R-2008/1456 Promemorian Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl.

R-2008/1471 Promemorian Beskattning av europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

R-2008/1495 Kompletterande bestämmelser med anledning av EG-förordningen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

R-2008/1518 Promemorian Beskattning av ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet

R-2008/1529 Kronofogdemyndighetens hemställan om vissa ändringar i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

R-2009/0001 Ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller skatteundandragande vid import och andra gränsöverskridande transaktioner

R-2009/0013 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en medborgare i tredje land eller en statslös person har gett in i någon medlemsstat (Dublinförordningen) samt förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinförordningen

R-2009/0015 Förslag till revidering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/9/EG om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna (mottagningsdirektivet)

R-2009/0054 Promemorian Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder

Annons
Annons