search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2008 om inte annat anges.

Artikelsamling 2008 (Stockholm: SISU idrottsböcker. 324 s. Idrottsjuridisk skriftserie; 13)

Björkman, Ulla: Kommunen och lagen/Ulla Björkman och Olle Lundin (Iustus, 2009. 96 s.)

Brottsbalken: en kommentar. D. 1-2 / Lena Holmqvist m.fl. (6. studentutg. Norstedts juridik, 2009)

Bryde Andersen, Mads: Grundlæggende aftaleret (3. udg. København: Gjellerup. 541 s.)

Chitty, Joseph: Chitty on contracts/general editor, Hugh Beale (London: Sweet & Maxwell. The common law library)

Daun, Torsten: Med våldsam hand: om mord, dråp, mordbrand och mordförsök på Gotland under 1800-talet (Klintehamn: Gotlandica förlag. 260 s.)

Ebbesson, Jonas: Miljörätt (2. uppl. Iustus. 221 s.)

EG-rätten och socialtjänsten (Socialstyrelsen. 70 s.)

French, Derek: Mayson, French & Ryan on company law (25. ed. Oxford Univ. Press. 747 s.)

The German Criminal Code: a modern english translation (Oxford: Hart. 216 s. Studies in international and comparative criminal law)

Grönwall, Lars: Psykiatrin, tvånget och lagen / Lars Grönwall och Leif Holgersson (4. uppl. Norstedts juridik, 2009. 348 s.)

Lehrberg, Bert: Omförhandlingsklausuler (Stockholm: IBA. 246 s.)

Lindberg, Gunnel: Straffprocessuella tvångsmedel: när och hur de får användas? (2. uppl. Thomson Reuters, 2009. 844 s.)

Lindskog, Bengt I: Medicinsk terminologi (Norstedts akademiska förlag. 704 s.)

Lindskog, Stefan: Kapitalbrist i aktiebolag: kommentarer till 25 kap. 13–20 §§ ABL (Norstedts juridik. 231 s.  Norstedts gula bibliotek)

Lundmark, Lennart: Mark och rätt i Sameland/Lennart Lundmark & Lars Rumar (Stockholm: Institutet för rättshistorisk forskning. 234 s. Rättshistoriska skrifter, Serien 3)

Moberg, Andreas: Villkorsklausuler: om avtalsklausuler som utrikespolitiskt instrument (Iustus, 2009. 665 s. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2009)

Stiftelsehandboken/Christina Backman m.fl. (Norstedts juridik. 196 s.)

Walin, Gösta: Kommentar till Ärvdabalken. D. 1, (1–17 kap.): arv och testamente/Gösta Walin, Göran Lind.  (6. uppl. Norstedts juridik. 450 s. Norstedts blå bibliotek)

Annons
Annons