search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Flera instanser kritiserar politiskt motiverade straffskärpningar

Tunga remissinstanser avvisar viktiga delar av Straffnivåutredningens förslag. Bland andra Advokatsamfundet anser att flera av förslagen främst är en politisk markering, och inte motiverade av verkliga behov.

I oktober förra året överlämnade straffnivåutredaren Anders Perklev sitt betänkande till regeringen. Hans uppdrag var enligt direktiven att ”överväga och föreslå förändringar av strafflagstiftningen i syfte att åstadkomma en straffmätning som markerar en skärpt syn på allvarliga våldsbrott”.

Betänkandet har nu remiss-behandlats, med blandat resultat. Medan Domstolsverket i huvudsak tillstyrker förslagen riktar andra tunga remissinstanser hård kritik mot viktiga delar av det.

Såväl Advokatsamfundet som juridiska fakulteten vid Stockholms universitet ifrågasätter om det faktiskt finns behov av en straffskärpning. Advokatsamfundet påpekar att sådana åtgärder måste föregås av ”betydligt mer djupgående analyser i fråga om proportionalitet, ändamålsenlighet, nödvändighet och effektivitet”.

Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet visar i sitt remissvar att den efterlysta straffskärpningen i praktiken redan uppnåtts genom att domstolarna de senaste åren dömt ut allt hårdare straff.

Många remissinstanser, bland andra Åklagarmyndigheten, Justitiekanslern och Advokatsamfundet, pekar också på problem i de föreslagna ändringarna av brottsbalkens 29 kapitel, om bedömningen av straffvärdet.

Även förslaget om att återfall ska leda till hårdare straff får kritik, en kritik som framfördes också av de båda experterna i utredningen, advokat Ghita Hadding-Wiberg och professorn i straffrätt Petter Asp i ett särskilt yttrande till utredningen.

Ulrika Brandberg

SOU 2008:85 Straff i proportion till brottets allvar

Annons
Annons