search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Den besvärlige mr Dinh

Den vietnamesiska advokaten Le Cong Dinh utmanar kommunistregimen. Trots att regimen gör vad den kan för att stoppa honom arbetar han oförtrutet vidare. I kampen för ökad demokrati har advokatkåren en viktig roll.

Le Cong Dinh har arbetat som advokat i tjugo år. Han driver en affärsjuridisk byrå. Under senare år har han blivit mer och mer involverad i mål som rör medborgerliga fri- och rättigheter.

– Regeringen anser inte att det finns några politiska mål. Men det har vi faktiskt, konstaterar han kort.

Vi träffas på Advokatsamfundet en gråvintrig dag i januari då han besöker samfundet i samband med ett seminarium (läs mer i artikel på sidan 14).

Vietnam har saknat ett advokatsamfund som representerar hela landet. Under 2009 kommer dock den nya organisationen National Bar Association, NBA, att börja fungera. NBA ska representera advokater från alla provinser. Det finns dock en spänning mellan advokater från nord och syd som följer med in i den nya NBA, enligt Le Cong Dinh.

– De flesta advokaterna i Hanoi lever nära centralregeringen och byråkratin där är stark. Advokaterna i norr är rädda att förlora sina positioner och karriärer.  I södra Vietnam finns en tidigare historia av demokrati. Det finns ett annat arv som inte har gått förlorat, säger han.

En viktig uppgift för det nationella advokatsamfundet är att utveckla internationella kontakter. Dinh betonar att samarbete med andra länders advokatsamfund är viktigt.

– Vi vill verkligen skapa starka band med utländska advokatsamfund, som till exempel med Sveriges advokatsamfund. Vi lär oss mycket av ert arbete. Även om advokatyrket har funnits länge hos oss så har utvecklingen av advokatyrket efter Vietnamkriget stannat av. Nu är det tid för oss att lära och ta in. Det är enda sättet för oss att kunna utveckla yrket.

Dinh berättar att det vietnamesiska rättssystemet i flera delar vilar på det europeiska. Därför har det varit naturligt att låta sig inspireras av de europeiska advokatsamfunden när man bygger upp ett samlat samfund för hela nationen. Samtidigt tycker man att USA:s system är intressant och man har därför försökt lära sig även av detta.

Den vietnamesiska politiska ledningen ser inte med glädje på hur landets advokatkår flyttar fram sina positioner och formerar sig. Regeringen försöker därför på olika sätt hävda sitt inflytande, enligt Le Cong Dinh.

– Eftersom advokaten är ”demokratins vän” ogillar den politiska ledningen vår ykreskår, säger han.

Le Cong Dinh berättar att myndigheterna på olika sätt motarbetar honom och försöker till exempel hitta bevis för skattebrott.

Det existerar inte någon fri press i Vietnam. Men eftersom regeringens officiella inställning är att korruptionen måste bekämpas går det ändå bra att debattera och uppmärksamma denna.

– Under de senaste åren har jag skrivit många artiklar och efterfrågat ett oberoende och självständigt rättsväsende, ett införande av rättsstatens principer och skydd för de mänskliga rättigheterna. Det är därför jag har fått problem, berättar han.

Det finns en rad svårigheter för advokater att utöva sitt yrke i Vietnam. Som det största hindret ser Le Cong Dinh den utbredda korruptionen inom rättssystemet och domstolarna. Ett annat problem är den ovilja och det motstånd som regeringstjänstemän, domstolar och domare visar advokaterna. Ett annat allvarligt problem är att landet saknar en självständig och oberoende domarkår.

Trots bekymren är juridikstudier populärt bland landets unga.

 – Men eftersom vi saknar en mekanism för att bestraffa advokater, som begår fel, så finns det advokater som förstör vårt varumärke.

Totalt finns det cirka 4 400 advokater i Vietnam som har en befolkning på närmare 89 miljoner invånare. Antalet advokater är för litet för landet. Inte ens en tredubbling av antalet skulle räcka, anser Le Cong Dinh.

Vietnam rör sig mot en ökad demokratisering. Den ekonomiska situationen har förbättrats under flera år på ett liknande sätt som i Kina. Medelklassen har fått det bättre och med denna utveckling ökar kraven på medborgerliga fri- och rättigheter.

– Vi behöver förändringar i det politiska systemet, annars kommer allt att kollapsa. Folket har förlorat förtroendet för landets politiska ledning, säger Le Cong Dinh och till-ägger:

– Jag tror att inom några år får vi se fria val. Vietnam kommer att passera Kina i denna demokratiseringsprocess. Just nu skapar den vietnamesiska befolkningen ett ökat tryck på regimen.

De internationella investeringarna i  Vietnam är betydelsefulla i denna process. Advokatkåren och lantbrukarna är två nyckelgrupper som driver på i riktning mot demokratisering av Vietnam.

Vietnams politiska ledarskap har visserligen ett hårt grepp om militären och polisen. Men Dinh ser inte framför sig att situationen ska utvecklas till ett nytt Nordkorea.

– Den vietnamesiska regeringen är smartare än så. Vietnam kommer inte att bli ett Nordkorea eller Kuba. Man försöker tillfredsställa befolkningen så långt det går, dock inte så långt att man inför verklig frihet, spår han.

Snarare ser han framför sig något som liknar det som hände i DDR. Befolkningen vänder helt enkelt upp och ner på allt under en kort dramatisk tid.

– Det är det vanligaste sättet som kommunistregimer slutar på runt om i världen.

I det nya Vietnam som han ser framför sig har advokatkåren en viktig uppgift:

– Fattiga och utsatta i Vietnam behöver verkligen rättsligt stöd, inte bara för att driva näringsverksamhet utan kanske i ännu högre grad för att få rättvisa, säger Le Cong Dinh och tillägger:

Rättvisa är verkligen viktigt för oss eftersom domstolarna inte levererar rättvisa åt medborgarna längre. Vi måste använda våra advokater för att framtvinga rättvisa. Vi kan inte acceptera det utbredda systemet med mutor och vi måste bekämpa den utbredda korruptionen.

Sverige verkar för ökad rättssäkerhet i Vietnam

Sveriges advokatsamfunds medverkar för att skapa ett nationellt advokatsamfund i Vietnam.

SIDA och dess danska motsvarighet Danida har under lång tid verkat för förbättrad rättssäkerhet i Vietnam. Under 2008 intensifierades också arbetet för att skapa ett nationellt advokatsamfund i Vietnam. I oktober 2008 hölls därför ett seminarium i Vietnam kring advokatsamfundens roll och uppgifter från ett internationellt perspektiv. Syftet var att samla företrädare för hela det vietnamesiska rättsväsendet, justitieministeriet och andra inom den vietnamesiska statsmakten för att diskutera förutsättningar och framtid för ett enat nationellt vietnamesiskt advokatsamfund.

Sveriges advokatsamfund liksom det danska advokatsamfundet deltog vid seminariet. De båda nordiska delegationerna leddes av samfundens generalsekreterare.

Seminarium på Advokatsamfundet

I slutet av januari samlades ett tjugotal utländska advokater på Advokatsamfundet för ett seminarium.

Föredragshållare var Advokatsamfundets generalsekretare Anne Ramberg och Pontus Ewerlöf, advokat på Mannheimer Swartling.  Ramberg beskrev Advokatsamfundets roll och redogjorde för aktuella frågor inom svenskt rättsväsende. Pontus Ewerlöf höll ett föredrag under rubriken ”Grundläggande regler för en rättvis rättegång i kommersiella tvister”. På seminariet diskuterades även bland annat skillnader och likheter inom olika rättssystem.

Det är tredje året i rad som Mannheimer Swartling tillsammans med Raoul Wallenberg-Institutet anordnar en sjudagarskurs för ett 20-tal advokater från utvecklingsländer i Afrika, Asien och Centralamerika, så väl som advokater på Mannheimer Swartlings kontor i Sverige och Tyskland.

Kursen har tre delteman inom huvudtemat på mänskliga rättigheter: rättvisa rättsprocesser (fair trial), Corporate Social Responsibility (CSR) och mänskliga rättigheter i konflikter.

Alla deltagare är särskilt inriktade på mänskliga rättigheter och engagerade i utvecklingen av rättssystemet i sina respektive länder. Deltagarna har också varit verksamma under en längre period och har alla ett visst inflytande att vidareutveckla och påverka rättssäkerhetsfrågor i sitt hemland.

Tom Knutson

Vietnam

Vietnams nuvarande författning antogs 1992. Den var resultatet av en förnyelseprocess inom det vietnamesiska samhället som även kan ses i de ekonomiska reformer som genomförts.

Statens högsta organ är parlamentet, vilket väljer landets president. Kommunistpartiet är den ledande kraften i samhället enligt författningen. Oppositionspartier är inte tillåtna. Kommunistpartiet kompletteras av massorganisationen Fosterländska fronten. I denna ingår kommunistpartiet, Nationella befrielsefronten (FNL) samt officiella buddhistiska och katolska rörelser. Regering och parlament har fått större betydelse. Sedan parlamentsvalen 1992 kan flera, och även oberoende, kandidater ställa upp i samma valkrets.

Källor: Nationalencyklopedin, Utrikesdepartementet

Annons
Annons