search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden i vilka samfundet avgivit yttrande.
R-2008/0961 Slutbetänkandet Kemikalietillsyn – organisation och finansiering (SOU 2008:73)

R-2008/1016 Betänkandet Ägande och förvaltning av hyreshus (SOU 2008:75)

R-2008/1032 Promemorian Genomförande av betaltjänstdirektivet 2007/64/EG

R-2008/1048 Promemorian Alkoholutandningsprov i svenska hamnar (Ds 2008:68)

R-2008/1069 Betänkandet Vägen tillbaka för överskuldsatta (SOU 2008:82)

R-2008/1117 Slutbetänkandet Revisorers skadeståndsansvar (SOU 2008:79)

R-2008/1139 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumenträttigheter

R-2008/1145 Departementspromemorian Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag m.m.

R-2008/1152 Delbetänkandet Prövning av vindkraft (SOU 2008:86)

R-2008/1179 Promemorian Utökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde

R-2008/1200 Promemorian Vissa ändringar i ellagen (1997:857)

R-2008/1205 Delbetänkandet Partsinsyn och ny teknik i domstol, m.m.
(SOU 2008:93)

R-2008/1334 Promemorian Funktionell åtskillnad på elmarknadsområdet – Vissa ändringar i ellagen (1997:857)

Annons
Annons