search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Ordförandeskapet blir ett hedersuppdrag”

Disciplinnämndens nya ordförande heter Lena Frånstedt Lofalk. Hon är advokat, delägare i advokatbyrån Cederquist och har tidigare varit såväl vice ordförande i Advokatsamfundet styrelse som för disciplinnämnden.

På vilket sätt skulle du vilja se att disciplinnämnden utvecklas?
– Jag vill att disciplinnämnden ska ge tydlig vägledning om innehållet i god advokatsed. Det är ingen skillnad mot tidigare, den ambitionen har alltid varit självklar. Men det kanske handlar mer om att sprida kunskap om hur man hittar användbara avgöranden. Att avgöranden publiceras i tidskriften vet nog alla men jag har en känsla av att många inte känner till att avgörandena också är sökbara på samfundets hemsida. Att de nya reglerna är åtföljda av en kommentar tror jag också kommer att bidra till att praxis uppfattas som mer tillgänglig, tanken är att kommentaren ska kunna uppdateras löpande och den kan då kompletteras med nya viktigare avgöranden.

Hur märks det att disciplinnämnden har fått en ny ordförande?
– Det ska inte märkas på något särskilt sätt när det gäller vår dömande verksamhet. Vi fortsätter i samma anda som tidigare.

Kan du se något mönster när det gäller anmälningarna under senare år?
– Det stora flertalet ärenden kommer från humanjuridikens område. På senare år har dock antalet anmälningar från affärsjuridikens område ökat. I de fallen handlar det oftast om att klienten eller motparten är missnöjd med hur advokaten hanterat en intressekonflikt.  

Vilken typ av ärenden tycker du är svårast att hantera?
– Jag tror inte man kan säga att vi har svårt att hantera någon särskild typ av ärenden men det är klart att det alltid är betungande att handlägga uteslutningsärenden. En uteslutning är ju ett oerhört ingripande beslut för den enskilde advokaten. 

Du satt med i etikkommittén – hur tror du att de nya vägledande reglerna kommer att påverka ärendena i disciplinnämnden?
– Det nya regelverket blir en stabil grund att stå på i vår verksamhet. Kanske kan de nya reglerna  också leda till att vi kommer att få se färre anmälningar framöver? De nya reglerna är enligt mig mer läsvänliga och dessutom uppdaterade och anpassade till dagens förhållanden. Genom den tillhörande kommentaren blir det lättare för den enskilde advokaten att tillgodogöra sig innehållet i dem, så risken för ofrivilliga misstag borde bli mindre.

Hur är det att ta över efter Claes Peyron?
– Det är lätt att ta över efter honom eftersom nämndarbetet var så väl fungerande under hans ledning. Och jag har ju också själv arbetat så pass länge med våra etikfrågor, både i etikkommittén och genom att undervisa våra yngre blivande advokater i advokatetik.

Hur upplever du mediernas förståelse och beskrivning av disciplinnämndens verksamhet?
– Lokalpressen rapporterar ofta om advokater som fått en påföljd i disciplinnämnden. Vad jag kunnat se brukar den rapporteringen vara korrekt. När disciplinnämndens verksamhet behandlades i ett granskande reportage i TV4 i höstas, var det med vinklingen att det skulle vara tveksamt att advokatkåren sköter sin egen tillsyn. Som exempel redogjorde man för några olika fall där advokater varit föremål för disciplinnämndens prövning flera gånger utan att bli uteslutna. Undermeningen var att vi håller varandra om ryggen och att det inte hjälper att staten faktiskt tillsätter tre ledamöter i nämnden och på det sättet har både insyn och inflytande. Tyvärr behandlades frågan alltför ytligt. Inom alla yrkeskårer finns det enskilda personer som gör mer eller mindre allvarliga fel eller inte sköter sig, och det finns det inom advokatkåren också, konstigt vore det väl annars! Det innebär inte att man ska bli utesluten om man uppnått ett visst antal prickar, till exempel inte i tid svarat på brev fem gånger. Den som bemödar sig om att fundera vidare inser att det inte är oproblematiskt om det istället vore staten som skulle utöva tillsyn över advokatkåren. Vi advokater måste vara oberoende från statsmakterna. Detta är en fundamental princip i ett rättssamhälle som vill göra skäl för namnet.

Du är verksam som advokat samtidigt som du har uppdraget som ordförande för disciplinnämnden. Hur får du det att gå ihop tidsmässigt?
– Att vara disciplinnämndens ordförande är ett hedersuppdrag och det är viktigt att ha kollegor som inser betydelsen av detta. Men det är min erfarenhet att man på en seriös advokatbyrå har den förståelsen. För mig innebär det att jag jobbar något lite mindre med det löpande för att även hinna med ordförandeuppdraget. Men det är klart att det blir snärjigt ibland. Det krävs god planering.

Annons
Annons