search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2008 om inte annat anges.

Andersson, Charlotte: Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning: hyresnämndens praxis (2. uppl. Norstedts juridik. 181 s.)

Carlson, Laura: An introduction to Swedish real property law (Jure. 258 s.)

Dahlman, Roland: Handbok i internationell pensionsbeskattning (Norstedts juridik. 158 s.)

Dotevall, Rolf: Bolagsledningens skadeståndsansvar (2. uppl. Norstedts juridik. 288 s.)

Dybdahl-Müller, Lise: Europaeisk patent (3. udg. København: Thomson Reuters. 287 s.)

International arbitration court decisions / Editors Sigvard Jarvin, Annette Magnusson (Huntington: JurisNet. 1 386 s.)        

Johansson, Svante O.: Marine and other types of transport insurance (Jure. 114 s.)

Kommenteret straffelov, Speciel del / Kommenteret af Vagn Greve....  (9. omarb. udg.. København: Jurist-og Økonomforbundet. 657 s.)

Law at war: the law as it was and the law as it should be: Liber amicorum Ove Bring / edited by Ola Engdahl and Pål Wrange (Leiden: Martinus Nijhoff. 325 s. – International humanitarian law series; 22)

Lookofsky, Joseph: International privatret på formuerettens område / Joseph Lookofsky, Ketilbjørn Hertz (4. udg. København: Jurist-og Økonomforbundet. 150 s.)

Pålsson, Lennart: Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna (Norstedts juridik. 410 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning; 194)

Reklamavbrottsprocessen: Eriksson/Sjöman / TV4: en dokumentation / red. Mart Marend; Peter Curman …  (Klintehamn: Krilon. 397 s.)

Rydin, Urban: Beskattning av ägare till fåmansföretag / Urban Rydin, Bertil Båvall
(2. uppl. Norstedts juridik.  445 s.)

Schiratzki, Johanna: Mamma och pappa inför rätta (Iustus. 167 s.)

Schultz, Mårten: Kränkning: studier i skadeståndsrättslig argumentation (Jure. 146 s.)

Stattin, Daniel: Företagsstyrning: en studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning (2. uppl.  Uppsala universitet. 534 s.)

Sund, Lars-Göran: Skydd av ägarpositioner i familjeägda små och medelstora aktiebolag (Iustus. 278 s.)

Wennberg, Lena: Social security for solo mothers in Swedish and EU law (Iustus. 407 s. Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet; 18. Diss. Umeå: Umeå universitet, 2008)

Wilhelmsson, Thomas: Standardavtal och oskäliga avtalsvillkor (3. uppl. Helsingfors: Talentum. 219 s.)

Annons
Annons