search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Ny DO övervakar ny diskrimineringslag
Den 1 januari 2009 trädde en ny lag, diskrimineringslagen, i kraft (SFS 2008:567). Samtidigt inrättades en ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen. Myndigheten ersätter de fyra tidigare ombudsmännen HO, DO, Jämo och Homo. Diskrimineringsombudsman och chef för den nya myndigheten är Katri Linna.

Barnbrott bör utredas mer
Barnbrottsutredningen föreslår i ett betänkande som överlämnades till justitieminister Beatrice Ask i december att fler brott som begås av barn under 15 år ska utredas.
Primärt bör utredning av brott begångna av barn under 15 år också fortsättningsvis göras för att klarlägga behovet av sociala insatser. Men det hindrar inte att fler brott ska utredas, enligt Barnbrottsutredningen, som föreslår att upprepad brottslighet uppmärksammas tydligare, att brottsoffrens ställning stärks samt att det förordnas juridiskt biträde för brottsmisstänkta.

Ny organisation för eko- och miljöåklagarna
Bekämpningen av ekonomiska brott samt miljö- och arbetsmiljöbrott ska samlas i större enheter på färre orter. Det beslutade Riksåklagaren i december. Syftet med omorganisationen är bland annat att minska sårbarheten och öka möjligheten till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.Domstolar får system för tidsredovisning
Under 2009 kommer ett nytt system för tidsredovisning att införas successivt på landets tingrätter, länsrätter och hyresnämnder. Överrätterna ska kunna välja om de vill delta. Syftet är att få ett bättre underlag till fördelningen av resurser. Ju större andel tidskrävande mål en domstol har, desto mer pengar till domstolen.

Lagrådsremiss om hårdare straff
Regeringen vill förlänga straffskalan för mord och vissa andra brott till upp till 18 år. Förslaget på nya straffskalor överlämnades i december till Lagrådet för granskning.Ny länspolismästare i Västra Götaland
Regeringen utsåg i december Mats Löfving till ny länspolismästare i Västra Götaland. Mats Löfving är utbildad polis. Han har avlagt juris kandidatexamen och är tingsmeriterad vid Mo-tala tingsrätt. Åren 1991–93 genomgick han polischefsutbildning.
Mats Löfving har haft flera olika chefsbefattningar inom Polisen. Sedan den 1 juli 2004 är han länspolismästare vid Polismyndigheten i Östergötlands län. Under åren 1999–2001 var Mats Löfving ämnessakkunnig, ämnesråd och biträdande enhetschef vid polisenheten på Justitiedepartementet.Utredning om hemlig avlyssning

Regeringen beslutade i december om direktiv till den utredning som ska utvärdera tillämpningen av lagen om hemlig rumsavlyssning och lagen om åtgärder för att förhindra särskilt allvarliga brott.
Utredningen ska bland annat visa vilken inverkan användning av tvångsmedel enligt de båda lagarna har på den personliga integriteten.

Nya lagar från årsskiftet
Här är några av de nya lagar som börjar gälla vid årsskiftet:
Försvarets radioanstalt får bedriva signalspaning i både eter och kabel. Det innebär att FRA kan ”avlyssna” exempelvis e-post. Försvarsutskottet 2007/08:15
Lagen som används för att utreda samhällsfarliga brott som spioneri, kapning och terrorism utvidgas. Säpo kan använda telefonavlyssning av misstänkta också i utredningar om brott mot medborgerlig frihet, företagsspioneri för främmande makts räkning och finansiering av allvarliga brott, som terrorism. Justitieutskottet 2008/09:3
Den tillfälliga lag som ger polisen rätt att använda hemlig kameraövervakning i brottsutredningar blir permanent. Justitieutskottet 2008/09:3

Regeringens broschyr Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2008/2009 finns att ladda ner från regeringens hemsida, www.regeringen.se

Annons
Annons