search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips – processrätt

Titel: Advokatetik i brottmål: en handbok
Författare: Lena Ebervall.
Förlag: Thomson.

Författaren har samlat lag, regler om god advokatsed, doktrin och praxis i form av rättsfall och disciplinnämndsfall som rör praktiska försvararfrågor. Bokens upplägg följer samma indelningsgrunder som Vägledande regler om god advokatsed. De avsnitt som är av särskilt intresse för brottmålsadvokater, till exempel tystnadsplikt, bekymret med häktade klienter etcetera, är utökade. Boken inleds med ett avsnitt om det regelverk som rör advokaternas roll och tillsynen över advokaterna.

Titel: Grupptalan i Sverige: bakgrund och kommentarer till lagen om grupprättegång
Författare: Per Henrik Lindblom.
Förlag: Norstedts juridik.

Lagen om grupprättegång som trädde i kraft den 1 januari 2003 innebär att det är möjligt för enskilda, organisationer och myndigheter att väcka talan för en grupps räkning. Boken är uppdelad i två avdelningar. I den första monografiska framställningen behandlas bland annat ”access to justice”, den internationella utvecklingen, reformarbetet samt processformens för- och nackdelar. Rättspraxis (tolv svenska grupprättegångar) och grupprättegång vid miljödomstol ägnas egna kapitel.

Bokens andra del är en traditionell lagkommentar där de femtio paragraferna i lagen om grupprättegång samt anknytande regler kommenteras.

Nya rapporter

Brottsförebyggande rådet, Brå 2008:23 Brottsutvecklingen i Sverige analyserar olika typer av brott med tonvikt på åren 1975–2007. Ett fördjupningsavsnitt behandlar fem särskilt angelägna områden, bland annat ungdomsbrottslighet och övergrepp i rättssak.

Rapporten går att läsa på BRÅs hemsida www.bra.se

Rapport från Röda korset (Riktlinjer för utredning och bedömning av kvinnors skyddsbehov av Maite Zamacona Aguirre) beskriver brister i asylprocessen vad gäller asylsökande kvinnors rätt till självständig prövning. Många asylhandläggare följer inte Migrationsverkets riktlinjer för utredning och bedömning av kvinnors skyddsbehov. Rapporten bygger på studier av akter och intervjuer av handläggare på Migrationsverket, tolkar, domare, offentliga biträden och asylsökande kvinnor. Läs rapporten på Röda korsets hemsida www.redcross.se

”Sexualbrott utomlands med svensk anknytning” Trots möjlighet att lagföra svenskar för brott utomlands, så döms inte svenskar för barnsexhandel i annat land. Åklagarna lägger ner sådana ärenden även om information finns om offer eller för-övare. Trots anmälningar har ingen åtalats för sexbrott mot barn utanför Norden de senaste fyra åren, visar en kartläggning gjord av Juridiska institutionen vid Stockholms universitet på intitiativ av ECPAT. Kartläggningen som är gjord av Christian Diesen och Eva Diesen är en delrapport från projektet ”Den rättsliga hanteringen av övergrepp mot kvinnor och barn” (2005–2008) som bedrivs vid Stockholms universitet. Rapporten finns att läsa på ECPATs hemsida www.ecpat.se

Annons
Annons