search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Lågt förtroende för svenska domstolar

Bara sex av tio svenskar har stort förtroende för domstolarna. Det visar Förtroendeutredningens betänkande, som överlämnades till justitieministern i december.

Förtroendeutredningen tillsattes av regeringen efter ett beslut i juni 2007. Lagmannen Sigurd Heuman utsågs till särskild utredare och en referensgrupp bildades, där bland annat Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och Brottsoffermyndighetens generaldirektör Margareta Bergström ingick.

Enligt utredningen innebär allmänhetens låga förtroende för domstolarna i förlängningen ett hot mot rättsstaten. Det riskerar också att leda till att människor väljer att vända sig till andra organ än domstolarna för att lösa sina tvister.

Utredningen föreslår också en rad åtgärder för att öka förtroendet, bland annat ett mer aktivt förhållningssätt till medierna och mer lättlästa domar.

SOU 2008: 106 Ökat förtroende för domstolarna – strategier och förslag

Annons
Annons