search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Expertgrupp ger Sverige godkänt men pekar på brister

Sveriges tillämpning av den europeiska arresterings-ordern får i huvudsak godkänt av EU:s expertgrupp. Gruppen pekar dock på vissa brister i rättssäkerhet och på bristfällig utbildning av domare och advokater.

I december 2007 besökte en expertgrupp bestående av åklagare från olika medlemsstater Sverige för att utvärdera Sveriges implementering av rambeslutet om en europeisk arresteringsorder. Rapporten är nu färdig och offentliggjord.

Expertgruppen konstaterar att den svenska lagstiftningen i de flesta fall ligger i linje med rambeslutet, och att de förfaranden som tillämpas i allmänhet är tillräckliga för att syftet med arresteringsordern ska uppnås. Åklagarmyndighetens handbok om arresteringsordern lyfts också fram som ett exempel för andra stater att följa. Expertgruppen rekommenderar ändå vissa förändringar.

Bland annat behöver domare och försvarsadvokater bättre utbildning om arresteringsordern. Dessutom brister rättssäkerheten på några punkter. Det handlar om att polisen vid fällande dom i ett annat land kan utfärda en arresteringsorder utan tillsyn av en rättslig myndighet. Rätten till en försvarare är inte heller tillgodosedd i alla delar av processen.

Den europeiska arresteringsordern antogs av EU-länderna 2002, och innebär att en medlemsstat kan begära hjälp från en annan stat med att gripa och överlämna personer som misstänks för eller dömts för brott.

Annons
Annons