search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

"EU:s ministerråd bryter mot rätten att försvara sig"

EU:s ministerråd ignorerar domslut från EG-domstolen och flera brittiska domstolar som tagit EU-förpliktigande beslut. Det hävdar advokat Thomas Olsson och flera andra parlamentariker och jurister från Sverige och andra EU-länder.

Vid inte mindre än fem tillfällen har EU:s terrorlistning av den iranska oppositionella organisationen Folkets mujahedin, PMOI, prövats i domstol. Tre gånger har ärendet prövats vid EG-domstolen, fyra gånger i brittiska domstolar. Varje gång har utslaget blivit detsamma: ingenting tyder på att PMOI skulle ägna sig åt eller på annat sätt stödja terrorism.

Ändå låter ministerrådet PMOI stå kvar på terrorlistan – vilket innebär direkt livsfara för organisationens medlemmar och sympatisörer samt kränkning av deras grundläggande fri- och rättigheter.

Ministerrådet stödjer sig på att Frankrike fått ny hemligstämplad information om organisationen från Iran – information som dock ingen av domstolarna eller domstolens parter fått tillgång till, vilket bland annat lett till spekulationer om att det kohandlas politiskt med mänskliga rättigheter.

– Det är svårt att hitta rätt ord för den ängslan och oro som EU:s behandling av PMOI väcker, sa advokat Thomas Olsson, vid den presskonferens som hölls den 12 januari i Stockholm, arrangerad av kommittén Friends of a Free Iran, Fofi.

EG-domstolen har vid två tillfällen konstaterat att man i fallet PMOI brutit mot något för rättsstaten så fundamentalt som rätten att försvara sig.

– Att agera på ett sådant sätt från lagstiftarens sida är som om riksdagen vände sig mot en enskild medborgare i Sverige och sa: ”Dina tillgångar tar vi, och går du till domstol, då tar vi dem igen.” Det är en form av laglöshet, en brist på respekt som är ett embryo till en totalitär stat, varnade Thomas Olsson.

Samtliga av konferensens talare framhävde det principiellt viktiga i att den lagstiftning som syftar till att skydda demokratiska värden tillämpas på ett sätt som inte kränker de principer som den ska försvara.

– Vi kan inte kontrollera den europeiska unionen om vi inte följer lag och rätt, konstaterade Struan Stevenson, brittisk EU-parlamentariker och vice president för den största partigrupperingen (EEP-ED) i Europaparlamentet.

Thomas Olsson – som även är juridiskt ombud för NCRI (National Council of Resistance of Iran), en paraplyorganisation där PMOI ingår – har i ett brev till regeringen krävt att Sverige agerar för att ministerrådet vid sitt nästa möte ska efterkomma förstainstansrättens domar och avföra PMOI från terrorlistan. Ministerrådets beslut är enhälliga, varje röst är utslagsgivande. GW

Bakgrund: Terrorlistan
Den 27 december 2001 införde EU:s ministerråd särskilda restriktiva åtgärder i syfte att bekämpa terrorism. Därtill fogades en lista med personer, grupper och enheter som anses delta i terroristhandlingar, känd som ”EU:s terrorlista”.
Terrorlistan revideras minst en gång var sjätte månad av EU:s ministerråd efter beredning av EU-ländernas regeringar. För att någon individ eller organisation ska hamna på listan krävs ett beslut av en behörig nationell myndighet grundat på bevis eller allvarliga och trovärdiga indicier eller dom för terroristhandlingar.

Se Rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/GUSP här. 

Beslutet att föra upp PMOI på ”terrorlistan” initierades av Storbritannien i maj 2002. Efter att flera brittiska domar underkänt beslutet – en domstol kallade beslutet ”perverst” – tvingades den brittiska staten att ta bort organisationen från den egna, brittiska, terrorlistan. Men grannlandet Frankrike tog då över fallet, och är det land som i dag driver frågan om att behålla PMOI på EU:s terrorlista.
 
Besluten i ministerrådet måste vara enhälliga. Därmed räcker det om ett enda medlemsland kräver respekt för domstolarnas beslut för att ministerrådet ska tvingas avskriva PMOI från terrorlistan.

Annons
Annons