search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Advokat i framtiden

Det nya projektet ”Advokat i framtiden” är sjösatt. Så här är det tänkt att fungera.

Efter det att jag under hösten har varit tjänstledig och haft förmånen att arbeta på Roschier advokatbyrå är jag nu tillbaka på Advokatsamfundets kansli. Som ni alla säkert känner till har generalsekreteraren tagit initiativ till projektet ”Advokat i framtiden” – ett forum för biträdande jurister och yngre advokater. Jag har fått förtroendet att ansvara för projektet och tänkte därför ta tillfället i akt att kort beskriva detta. Tanken är dessutom att  löpande lämna information om projektet i kommande nummer av tidskriften.

Målet med projektet är att skapa möjligheter för biträdande jurister och yngre advokater att på olika sätt stärka sitt engagemang och därmed sin ställning i Advokatsamfundet. Det är därför viktigt att öka inflytandet i samfundet från biträdande jurister och yngre advokater.

Syftet med projektet är att främja goda relationer mellan kolleger och öka förståelsen, samt kunskapen om varandra och de olika betingelser under vilka vi verkar. Vidare och kanske främst är syftet med projektet att bidra till att utveckla advokatrollen och dess betydelse i samhället.

Projektet har redan erbjudit deltagande i Paris advokatsamfunds traineeship, stipendier till yngre jurister för deltagande i nordiska juristmötet, deltagande i Advokatsamfundets utbildning Legal English med mera.

En rådgivande grupp bestående av 10–15 biträdande jurister och advokater kommer att ge råd till projektet i strategiska frågor och medverka vid genomförandet av olika projekt.

 Tanken är att gruppen ska sammanträda cirka fem gånger per år. Exempel på frågeställningar som kommer att behandlas av gruppen är: Hur kan vi främja advokatyrkets utveckling? Hur skall utbildning och kompetensutveckling utformas? Hur kan svenska advokater påverka nationellt och internationellt? Hur kan vi främja en ökad andel kvinnliga delägare? Karriärplanering, advokatens roll i samhället, yrkesrollen, intern och extern kommunikation, advokatetik. Även andra angelägna ämnen, som arbetsvillkor, finns. Listan kan säkert göras lång.

Under de senaste åren har advokatkåren haft en mycket begränsad nettotillväxt. Rörligheten på arbetsmarknaden för jurister har ökat och många har lämnat advokatyrket för att arbeta som bolagsjurist eller inom offentlig förvaltning. De förväntade pensionsavgångarna inom de kommande åren är dessutom betydande.

Advokat är ett yrkesval som studenterna på juristlinjen anger som sitt förstahandsval. Det är därför mycket angeläget att advokatbyråerna uppfattas som attraktiva och moderna arbetsplatser, med god arbetsmiljö. Att vara advokat innebär också en alldeles särskilt privilegierad ställning. Det är därför av största vikt för framtiden att yrkesrollen kan stärkas och bevaras. Detta är en förutsättning för att kunna attrahera de bästa juristerna till advokatbyråerna och också behålla dem inom yrket.

Du som arbetar som biträdande jurist eller advokat på advokatbyrå och som ännu inte fyllt 40 representerar advokatyrkets framtid. Det är du som har möjlighet och ansvar för att bidra till utformningen av den framtida advokatrollen. Jag ser fram emot ett givande samarbete.

Maria Billing

Annons
Annons