search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Nya avhandlingar

Börje Ekenvall: En oförvitlig polis?: studier i polisetik (Stockholms universitet)
Avhandlingen behandlar svenska polisers och polisstudenters inställning till oegentliga beteenden som begås inom poliskåren under tiden 1999-2005. Den bygger på enkäter och intervjuer av närmare 4 000 poliser och polisstudenter.

Linda Gröning: EU, staten och rätten att straffa (Santérus)
Boken analyserar den legitimitetsproblematik som uppstår när straffrättslig kompetens etableras på EU-nivå. Den grundläggande frågan är om straffrätten kan regleras på EU-nivå  och ändå vara legitim. Har EU rätt att straffa, och i så fall  på vilka grunder och inom vilka gränser? Avhandlingen är indelad i tre delar där den inledande delen innefattar en beskrivning och analys av EU:s straffrättsliga utveckling. Del 2 och 3 analyserar EU-straffrättens legitimitetsproblematik, där också frågor rörande straffrättens kompetensfördelning mellan EU och medlemsstaterna behandlas.

Jörgen Hettne: Rättsprinciper som styrmedel: allmänna rättsprinciper i EU:s domstol (NJ)
Avhandlingen fokuserar kring de allmänna rättsprincipernas praktiska betydelse i EG-domstolens verksamhet. Dessa allmänna rättsprinciper utgör en central rättskälla i gemenskapsdomstolarna. Boken analyserar EG-domstolens användning av dessa principer i en mängd olika situationer.

Lisa Westfelt: Migration som straff?: utvisning på grund av brott 1973–2003 (Stockholms universitet)
Allt fler utvisas efter brott, visar denna avhandling. Andelen utvisningar bland personer som var i Sverige på tillfälligt besök och som lagfördes för brott ökar under perioden, från cirka 5 till 18 procent. Författaren har studerat samtliga utvisningsdomar 1973–2003, (över 14 000  domar) och kopplar ökningen till en hårdare asyl- och invandringspolitik.

 

Annons
Annons