search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttrande

R-2008/0713  Rapporten Regeringsrättens handläggning av mål om förhandsbesked i skattefrågor

R-2008/0814  Byggprocessutredningens betänkande Bygg – helt enkelt! (SOU 2008:68)

R-2008/0815  Delbetänkandet Enklare redovisning (SOU 2008:67)

R-2008/0817  Frekvensutredningens betänkande Effektivare signaler (SOU 2008:72)

R-2008/1039  Departementspromemorian Enklare informationsutbyte i brottsbekämpningen inom EU (Ds 2008:72)

R-2008/1040  Promemorian Fingeravtryck i pass

R-2008/1041  EG-kommissionens förslag till förenklingar av EG:s bolagsrättsliga direktiv

Annons
Annons
Annons