search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2008 om inte annat anges. Hela litteraturlistan finns på Juridiska bibliotekets hemsida www.juridiskabiblioteket.se
Aktiebolagslagens minoritetsskydd / Carl Svernlöv, red. (Jure. 144 s. Stockholm Centre for Commercial Law; 7)

Bernitz, Ulf: Standardavtalsrätt (7. uppl. Norstedts juridik. 242 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning; 193)

Bogdan, Michael: Svensk internationell privat- och processrätt (6. uppl. Norstedts juridik. 374 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning; 146)

Brolin, Thore: Tvistemålsprocessen 1: En handledning för förberedelsen / Thore Brolin, Åke Rehnström, Magnus Widebeck (4. uppl. Norstedts juridik. 217 s)

Brolin, Thore: Tvistemålsprocessen 2: En handledning för huvud-förhandlingen / Thore Brolin, Åke Rehnström, Magnus Widebeck (3. uppl. Norstedts juridik. 90 s)

BRÅ-rapport 2008:18: Behandling av narkotikamissbrukare i fängelse (BRÅ. 54 s)

Börs: regelsamling. 2008/2009 (FAR SRS. 1597 s)

Carlsson, Mia: Arbetsskada: samspelet mellan skadestånd och andra
ersättningsordningar (Jure. 807 s) Akademisk avhandling

Clevesköld, Lars: När socialnämndens beslut överklagas – handbok för socialtjänsten / Lars Clevesköld, Anders Thunved (Norstedts juridik. 88 s)

Dahlström, Mats: Brott och påföljder /Dahlström, Nilsson, Westerlund
(3. uppl. Stockholm: Bruun. 517 s)

Ebervall, Lena: Ers Majestäts olycklige Kurt – en roman med verklighetsbakgrund / av Lena Ebervall och Per E Samuelson (Stockholm: Piratförlaget. 435 s)      

Ekelöf, Per Olof: Rättegång I-V, Supplement till Rättegång 1–5 (10.uppl. / Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam (Norstedts juridik. 51 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning; 79)

Eriksson, Anders: Arv och testamente (Thomson. 291 s)

Festskrift till Lars Heuman / Jan Kleineman, Peter Westberg och Stephan Carlsson, red. (Jure. 621 s)

Gearty, Conor: Essays on human rights and terrorism – comparative
approaches to civil liberties in Asia, the EU and North America (London: Cameron May. 732 s)

God sed med koden – självreglering eller lag? (Studentlitteratur. 110 s)

Göransson, Håkan: Diskrimineringslagen – en sammanfattning av 2008 års lag (Norstedts juridik. 138 s)

Handbok i rättspsykologi / Pär Anders Granhag, Sven Å. Christianson, red. (Liber. 542 s)

Jareborg, Nils: Mening, värde och rationalitet: Cuvée 1974 i ny tappning (Iustus. 557 s. De lege; 2008)

Jensen, Ulf: Panträtt i fast egendom (8. uppl. Iustus. 250 s)

Lehrberg, Bert: Köprätt – enligt 1990 års köplag (Uppsala: Institutet för bank- och affärsjuridik. 517 s)       

Lehrberg, Elisabeth: Elektronisk fullgörelse (Uppsala: Institutet för bank- och affärsjuridik. 368 s)

Martinger, Sven: Norstedts juridiska ordbok: juridik från A till Ö (6. uppl. Norstedts juridik. 215 s)

Nordell, Per Jonas: Marknadsrätten (4. uppl. Norstedts juridik. 162 s)

Nordh, Robert: Spridda tankar – reflektioner kring talerätt, rättskraft,
bevisfrågor m.m. (Iustus. 198 s)

Qviström, Jörgen: Vattentjänstlagen – en handbok (Norstedts juridik. 300 s)

Regulating competition in the EU / Bent Iversen m.fl (København: Jurist- og Økonomforbundets forl. 791 s)

Svanberg, Jan: Rättssociologi – en introduktion (Studentlitteratur. 116 s)

Svensson, Carl Anders: Den svenska marknadsföringslagstiftningen
(14. uppl. Studentlitteratur. 285 s)

Tegnander, Hans: Fastighetsskatt och fastighetsavgift (2. uppl. Norstedts juridik. 261 s)

Wasenden, Odd-Harald: EU market abuse regulation in energy markets (Oslo: Cappelen akademisk forl. 243 s)

Värdepapper – regelsamling. 2008/2009 (FAR SRS. 1436 s)

Annons
Annons
Annons