search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ny lagstiftning om penningtvätt på väg

Ett år försenat kommer nu förslag till ny penningtvättslagstiftning. Lagrådsremissen innehåller skärpta krav på granskning av klienterna, totalförbud mot att meddela klienten när man anmält honom och ökad tillsyn.

Det tredje penningtvättsdirektivet skulle egentligen ha varit implementerat i samtliga EU-stater den 15 december 2007. I oktober lämnade regeringen ett förslag för granskning till lagrådet. Förhoppningen är att en proposition snabbt ska antas, och de nya reglerna träda i kraft den första mars 2009.

Lagrådsremissen innehåller två lagar, en ny penningtvättslag samt en lag om tillsyn. Förslaget innebär för advokaternas del tre större förändringar:

  • Kravet på klientkontroll blir mer omfattande, men också mer flexibelt, beroende på vilken klienten är, vilken typ av transaktion det gäller och vilket land transaktionen görs i.
  • Advokaters undantag från förbudet att meddela kunden att man rapporterat honom upphävs.
  • Kraven på advokatbyråerna att ha goda rutiner för att upptäcka penningtvätt skärps, och Advokatsamfundet ges tillsyn över att det finns sådana rutiner.

Enligt penningtvättslagstiftningen är den advokat som misstänker att en transaktion används för penningtvätt skyldig att rapportera detta till Finanspolisen. Advokaten blir också skyldig att medverka i utredningen av ärendet.

Den rådgivare som anmält en klient till Finanspolisen får inte avslöja det för klienten. I den nuvarande lagstiftningen har man dock gjort ett undantag för just advokater på den punkten, så att advokaten efter 24 timmar får meddela klienten att man anmält honom. Detta undantag försvinner med det tredje penningtvättsdirektivet.

Advokatsamfundet och Rådet för advokatsamfunden i EU har under hela arbetet med penningtvättslagstiftningen varit kritiska till att advokater omfattas av direktivet. I ett remiss-svar redan 1999 skrev samfundet bland annat att ”det skulle vara direkt olämpligt att genom lagstiftning ålägga advokater i uppräknade verksamheter att i hemlighet anmäla sina egna klienter vid ett antagande om att anförtrodda medel kan härröra från brottslig verksamhet. En sådan skyldighet vore ägnad att omintetgöra det förtroende en klient måste känna för den advokat han vänt sig till (…)”.

Ulrika Brandberg

Advokatsamfundet erbjuder kostnadsfria kurser om tredje penningtvättsdirektivet. Läs mer på Advokatsamfundets hemsida, under rubriken Utbildning.

Annons
Annons