search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Förteckning över remissärenden i vilka samfundet avgivit yttrande

R-2008/0549  Betänkandet Människohandel och barnäktenskap – ett förstärkt straffrättsligt skydd (SOU 2008:41)

R-2008/0552  Domstolsverkets rapport Länsrättsutredningen

R-2008/0578  Delbetänkandet Frågor om hyra och bostadsrätt (SOU 2008:47)

R-2008/0696  Promemorian Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden

R-2008/0699  Promemorian Direktivet om aktieägares rättigheter – förslag till genomförandeåtgärder (Ds 2008:46)

R-2008/0700  Betänkandet Kustbevakningens rättsliga befogenheter (SOU 2008:55)

R-2008/0714  Promemoria med utkast till lagrådsremiss Vissa frågor i stiftelselagen, m.m.

R-2008/0717  Boverkets rapport Utvär-dering av förköpslagen

R-2008/0802  Departementspromemorian Sammansättningsreglerna i Högsta domstolen och Regeringsrätten (Ds 2008:50)

R-2008/0811  Departementspromemorian Utvidgade möjligheter att avlägsna deltagare i en ordningsstörande folksamling m.m. (Ds 2008:54)

R-2008/0812  Betänkandet Förstärkt skydd för företagshemligheter (SOU 2008:63)

R-2008/0983  Ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter

Annons
Annons
Annons