search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

”Dags för riskavtal!”

Advokat Mats Bergh tycker att Advokatsamfundet ska tillåta riskavtal för att tillgodose behoven av rättsligt biträde hos trafikskadade.

Jag har i debattartikel 080201, Advokaten nr 1 för 2008, tillsammans med medförfattare pekat på den alarmerande och stötande situation som privatpersoner som skadas i trafiken befinner sig i. Jag hänvisar till denna artikel men sammanfattningsvis så avser frågan hur rättegångsbalkens rättegångskostnadsregler, rättshjälps- och rättsskyddsregler samt advokatsamfundets etiska regler samverkar så att en stor grupp av starkt hjälpbehövande privatpersoner i praktiken står utanför rättssamhället på grund av den enorma ojämlikheten i ekonomisk förmåga att bära processkostnader. I artikeln riktades kritik mot Advokatsamfundets brist på agerande i allmänhet och brist på information om vad de gör för att driva saken i synnerhet. Efter denna artikel, som innehöll en vädjan om att Advokatsamfundet löpande skulle informera oss advokater om hur de driver frågan, har ingen information erhållits. Min bedömning är dessutom att försäkringsbolagen enbart på de sex månader som gått sedan artikeln publicerats blivit än mer rigida och hårda i sina bedömningar.

De lagförslag som jag med flera författare skickat till myndigheter kommer förhoppningsvis i framtiden någon gång att få en lagändring till stånd. Idag finns dock ingen som helst information om att någon ändring är på väg. Under tiden hinner många fler trafikskadade brytas ner, tappa tron på rättsväsendet samt ifrågasätta oss advokater efter mångårigt gott samarbete när vi förklarar fakta och i praktiken ber dem lämna advokatbyrån eftersom de inte kan betala vad det kostar när vi skall driva deras sak.

I grund och botten handlar detta om moral. Vi advokater har genom våra etiska regler försatt oss i en situation där vi inte har kunnat driva tvistemålsprocesser genom riskavtal. Advokatsamfundet har i sitt förslag till nya vägledande regler om god advokatsed 080124 öppnat för en mindre rigid inställning i saken, jfr 4.2 Riskavtal. Enligt dessa kan riskavtal tillåtas under vissa förutsättningar.

Verkligheten väntar inte på att de nya reglerna skall träda i kraft och andan i dessa bör kunna tillämpas redan nu. Jag har därför ingått två riskavtal med trafikskadade. Avtalen har skickats till Advokatsamfundets disciplinnämnd för prövning. Jag har således själv anmält mig för att Advokatsamfundet en gång för alla måste ta ställning till om skadelidande framöver kan erbjudas access to justice genom att ombudet medverkar till att dela del av risk och del av möjlighet eller om dessa processer fortsättningsvis måste drivas av andra än medlemmar i Sveriges advokatsamfund. Vid en positiv bedömning från Advokatsamfundet kommer betydligt fler skadelidande än i dag att kunna få sin sak prövad av domstol. I förlängningen tvingas då försäkringsbolagen att reglera skadorna snabbare och mer professionellt eftersom deras kunder i dessa nya tider faktiskt kan använda sig av svensk domstol om så inte sker. Vid en negativ bedömning måste de advokater som i framtiden kan tänka sig att driva dessa processer utan att se skadelidande gå under ekonomisk starkt överväga att utträda ut Advokatsamfundet. Ibland går moral före etik. Med en förhoppning om att Advokatsamfundet frångår sin praxis, dels genom att fortsättningsvis informera oss advokater om hur de med kraft driver frågan för en förändring genom lagstiftning, dels genom att godta riskavtal som en modern form av betalning för en utsatt grupp människor, avslutas denna artikel. 

Mats Bergh, advokat

Disciplinärende har tagits upp
Förbudet mot riskavtal finns i alla europeiska länder. Samfundets styrelse har tagit upp ett disciplinärende rörande Mats Bergh för behandling av Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Annons
Annons