search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Zenit

Claes Peyron får nytt uppdrag
Advokaten och den tidigare ordföranden i Advokatsamfundets disciplinnämnd Claes Peyron har utsetts att ingå i den samrådsgrupp som ska bistå Justitiedepartementet vid utnämningen av högre domare.
Övriga som utsetts att ingå är före detta kammarrättspresident Anitha Bondestam, före detta hovrättspresident Barbro Hergelius Jonson, före detta ordföranden i Regeringsrätten Hans Ragnemalm, före detta vice riksåklagare Solveig Riberdahl samt före detta ordföranden i Högsta domstolen Bo Svensson.

Advokatsamfundets fastighet renoveras
För närvarande pågår ett renoverings- och saneringsarbete av Advokatsamfundets fastighet. Invändigt sker flera olika insatser. Bland annat saneras och renoveras fastigheten från kaseinflytspackel och kreosot. Vissa undergolv byts ut. Mekanisk tilluft med värmeväxlare installeras vilket ger lägre driftskostnader och bättre inomhusklimat. Källaren renoveras och saneras på uppkomna fuktskador. Man undersöker även möjligheterna att få tillstånd att göra om garaget till en hörsal/mötesrum.

– Varsamhet är ledordet för alla insatser som vi gör. Vi har anlitat en särskild varsamhetskonsult. Och vi gör inte några onödiga ingrepp, säger projektledaren Hans Magnusson, från PRE Construction Management.

Utvändigt dräneras fastigheten och grundmuren värmeisoleras. Dessutom renoveras granitmurarna som skadats av marktryck och tjäle.
–Vi återställer trädgården och eftersträvar ett liknande utseende som den hade 1914 då den anlades, säger Hans Magnusson.

Som ett sätt att minska uppvärmningskostnaderna installeras bergvärme. De beslutade och påbörjade arbetena beräknas vara klara i månadsskiftet september/oktober. Insatserna som genomförs har föregåtts av noggranna förstudier och provtagningar.

En incident har inträffat då en byggdammsugare fattade eld. Branden spreds lyckligtvis inte till byggnaden och den påverkar inte byggtiden.

Oppositionen följer generalsekreteraren
”Vårt entydiga besked är att FRA-lagen kommer att rivas upp om väljarna röstar fram en ny majoritet i riksdagen i 2010 års val. Vi vill ha en bred parlamentarisk utredning med uppgift att bedöma behovet av en lag utifrån hänsyn till integriteten, effektiviteten och proportionaliteten. Då gör vi det som Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg föreslagit.”
Det skriver socialdemokraterna och miljöpartiet i ett gemensamt pressmeddelande om den omdebatterade FRA-lagen.
Advokater får ibland kritik för att inte höras i den allmänna debatten. Men den tiden tycks vara över. Advokatsamfundets generalsekreterare tycks numera ha uppnått status som ideologisk kompass i frågan om avlyssning och den personliga integriteten.

Katri Linna ny superombudsman
Det blir Katri Linna som får uppgiften att leda sammanslagningen av de fyra myndigheterna DO, HomO, HO och JämO till en enda ombudsman. Den första januari 2009 tillträder Katri Linna sedan som generaldirektör för den nya myndigheten som får namnet Diskrimineringsombudsmannen.
Katri Linna är född 1960, jurist och har varit ombudsman mot etnisk diskriminering sedan 2005.

Claes Lundblad i europeisk etikkommitté
Advokat Claes Lundblad har utsetts till ledamot i CCBE:s etikkommitté. Han är också expert i den arbetsgrupp som har till uppgift att överväga möjligheten för en framtida harmonisering av de europeiska advokatorganisationernas etiska regelverk. Den första frågan på agendan är att analysera och undersöka möjligheterna att finna en lösning rörande frågor om konfidentialitet.

New Yorks advokatsamfund håller möte i Stockholm
New York State Bar Association’s International Law and Practice Section håller sitt årliga höstmöte 17–20 september 2008 på Grand Hôtel i Stockholm.
Mötet, som har temat Globalization: Harmonization of Laws, Is it Real?, är ett tillfälle att träffa framstående jurister från ett stort antal byråer och företag runt om världen och att få överblick över den senaste utvecklingen på ett flertal områden.
Program, anmälningshandlingar och annan information, se New York State Bar Association’s webbsida, www.nysba.org

Fyra nya länspolismästare utsedda
Håkan Karlsson är ny länspolismästare i Norrbottens län. Per Svartz har utsetts till länspolismästare vid Polismyndigheten i Blekinge län. Christina Forsberg blir ny länspolismästare i Gävleborgs län och Lars Hallberg ska vikariera som länspolismästare i Västmanlands län.

Annons
Annons