search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Praxis från Europadomstolen

Från och med detta nummer presenterar tidskriften Advokaten beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter som rör Sverige. Redovisningen av domar och beslut är inte fullständig. På Advokatsamfundets hemsida finns domarna i sin helhet.

Sverige fällt för långsam handläggning i domstol
Europadomstolen för mänskliga rättigheter fann i en dom i december enhälligt att Sverige kränkt ett pars rätt till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6.1. i Europakonventionen.

Bakgrunden var att en bank inlett en tvistemålsprocess angående fordran mot ett äkta par. Paret väckte då skadeståndstalan mot banken och yrkade ersättning för den skada som de ansåg att banken orsakat deras bolag på grund av kontraktsbrott. Tingsrättsprocessen inleddes 1995 och avslutades i april 2001 då tingsrätten dömde till bankens fördel. Svea hovrätt fastställde tingsrättens dom i februari 2002. Först i november 2002 vann domen laga kraft när Högsta domstolen nekade prövningstillstånd. Totalt tog processen därmed nästan åtta år.

Makarna klagade till Europadomstolen över att de inte fått prövning inom skälig tid och åberopade artikel 6.1. i Europakonventionen. I sin dom slår Europadomstolen fast att domstolarnas handläggning varit för lång och att Sverige kränkt klagandenas rätt till rättegång inom skälig tid. Svenska staten ska ersätta paret med 2 000 euro (cirka 19 000 kronor).  
Rey m.fl mot Sverige

Förlikning i mål om lång rättsprocess
Regeringen ersätter bolag med 80 000 kronor.

Europadomstolen avskriver ett mål om rättegång i skälig tid och rätten till effektiva rättsmedel sedan den klagande och svenska staten förlikats. Den klagande är ett företag som efter konkursen processat med skattemyndigheten om skatter och skattetillägg i över sju års tid. Detta innebar enligt den klagande ett brott mot såväl artikel 6 om rätten till domstolsprövning i skälig tid och artikel 13 om rätten till effektiva rättsmedel i Europakonventionen. Den svenska regeringen förbinder sig genom förlikningen att ersätta den klagande med 80 000 kronor.
Kjeld Ohland Andersen AB i konkurs mot Sverige

Viltvårdsområde inte kränkning av skydd för egendom
Mål mot Sverige som rör inskränkning i egendomsrättigheterna tas inte upp till prövning

Målet rör en markägare i Norrbotten som begärde att få sin fastighet undantagen från ett viltvårdsområde eftersom han ville jaga själv på egen mark. Såväl viltvårdsområdesföreningen som länsstyrelsen avslog begäran. Länsrätten gick på samma linje och beslutet fastställdes sedan prövningstillstånd vägrats i Kammarrätten och i Regeringsrätten.

Mannen klagade då till Europadomstolen och åberopade bland annat artikel 1 i tilläggsprotokollet till Europakonventionen som handlar om skydd för egendom. Europadomstolen tar inte upp målet till prövning eftersom beslutet att vägra mannen undantag inte var oproportionerligt i förhållande till syftet att främja viltvården. 
Nilsson mot Sverige

Nekad rättshjälp inte brott mot Europakonventionen
Europadomstolen prövar inte mål om rättshjälp i skattemål.

En restaurangföretagare klagade hos Europadomstolen för att han inte fått rättshjälp när hans företag påfördes 56 000 kronor i skattetilllägg. Europadomstolen tar dock inte upp målet, eftersom ansökan anses som uppenbart ogrundad. Domstolen hänvisar i sitt beslut bland annat till förvaltningsdomstolarnas utredningsskyldighet. 
Güney mot Sverige

Annons
Annons