search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Nya avhandlingar

Carin Ulander-Wänman: Företrädesrätt till återanställning (Iustus). Avhandlingen undersöker företrädesrättsreglernas innehåll och hur reglerna fungerar i praktiken. Enligt författaren har företrädesberättigade arbetstagare en svag rättslig position. Trots att det finns regler om företrädesrätt blir få arbetstagare återanställda och enligt arbetsgivarna beror det oftast på att arbetstagaren har otillräckliga kvalifikationer.

Fredrik Stenhammar: Riktade FN-sanktioner och rule of law i folkrätten (Jure). Avhandlingen behandlar användningen av så kallade riktade sanktioner i FN:s säkerhetsråds praxis enligt FN-stadgan. Riktade FN-sanktioner beslutas av säkerhetsrådet och  innebär huvudsakligen tillgångsfrysning genom svartlistning av enskilda och andra privaträttssubjekt.

Nina Ewalds: Internationell beskattning av pensionsförsäkringar (Norstedts juridik). I denna avhandling granskas skattekonsekvenserna av det svenska systemet för beskattning av privata pensionsförsäkringar och tjänstepensionsförsäkringar i ett antal konkreta gränsöverskridande situationer mellan Sverige och Finland. Avhandlingen berör främst svensk och finsk intern skatterätt och det nordiska multilaterala skatteavtalet men behandlar även den EG-skatterättsliga regleringen.
Annons
Annons