search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Fullmäktige och allmänt advokatmöte: Är integriteten hotad?

Under rubriken ”Är integriteten hotad?” diskuterades olika aspekter av integritetsbegreppet. Flera av deltagarna varnade för att långtgående och storskaliga ingrepp i medborgarnas integritet riskerar att skada förtroendet mellan medborgare och stat.

Olle Abrahamsson, rättschef i Justitiedepartementet och ordförande i integritetsskyddskommittén, som inledde diskussionen ansåg att vad han kallade ”integritetsskyddets vänner” begår ett strategiskt misstag.
– De gör inte skillnad på små och stora inskränkningar. Men för folk i allmänhet är DNA-registrering något positivt, sa Abrahamsson som ansåg att buggning och hemlig telefonavlyssning egentligen, sett ur ett integritetsskyddsperspektiv, inte är mycket att bekymra sig över. De drabbar endast ett ringa antal personer.

Enligt hans uppfattning förhåller det sig på ett radikalt annat sätt med trafikdatalagring och signalspaning. Dessa verksamheter drabbar hela landets befolkning och de får obehagliga konsekvenser.
– De kommer att få folkpsykologiska effekter och leda till ändrade beteenden. De kommer även att påverka inställningen till staten och förhållandet stat-medborgare, sa Abrahamsson som uttryckte en oro för att medborgarna när refomerna genomförs kommer att ha en obehaglig känsla av att myndigheterna ruvar på information om medborgarna som dessa inte vill att någon ska få ta del av.

– Staten borde vara mycket försiktig med den här typen av generella övervaknings- och kartläggningsverksamheter. Man borde vara mer medveten om att kränkningen, skadan, redan sker när känslig information görs tillgänglig för myndigheter, och inte först när informationen utnyttjas. Det här är något som staten aldrig har velat erkänna.

Thomas Bodström, advokat och ordförande i Justitieutskottet, konstaterade att det i integritetsdebatten har uppstått en märklig polarisering i ”för” eller ”mot”.
– Vi är alla någonstans på en skala, sa Bodström som exemplifierade sitt resonemang med polisens rattonykterhetskontroller som i stort sett alla tycker är acceptabla trots att polisen stoppar trafikanter utan att det finns misstanke om brott.

Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet, poängterade att det ligger en stor fara i att det sker så många initiativ såväl nationellt som internationellt som leder till olika former av ingrepp i den personliga integriteten.
– Integritet är ett mänskligt behov. Det är nödvändigt att vi gör inskränkningar i den om vi ska kunna upprätthålla rättssäkerheten i samhället. Risken med att man gör för stora inskränkningar i den är att något annat går förlorat, som yttrandefriheten. Det finns också en risk för att tilltron till institutionerna förloras, som polis och åklagare, och det är väldigt farligt i en demokrati.

David Eberhard, överläkare och författare, frågade sig vad integritet egentligen är. Han menade att det i diskussionerna sker en sammanblandning av begreppet.
– Folk är fruktansvärt lättkränkta när det gäller integritet. Är det överhuvudtaget integritetskränkande att bli videofilmad på en offentlig plats?, sa han och tillade:
– Måste vi vara så lättkränkta? Gör det så mycket om vi är övervakade?

Torbjörn Tännsjö, filosof, slog fast att om man säger nej till långtgående och schablonartade integritetskränkande åtgärder då måste man vara beredd att betala ett visst pris för integriteten.
– Det går inte att ha en nollvision när det gäller terrorism. Ett och annat flygplan måste få falla ner. Det kostar för mycket att förhindra det.

Tom Knutson

Annons
Annons