search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Förteckning över remissärenden

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttrande
R-2008/0303  Betänkandet Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6)
R-2008/0317  Slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten – Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)
R-2008/0371  Kemikalieinspektionens rapport Produktval, substitution och tillsyn
R-2008/0388  Promemorian Förordningsändringar avseende polismyndigheters volontärverksamhet
R-2008/0389  Promemorian Allmänna reklamationsnämndens arbetsformer – förslag till effektiviseringar
R-2008/0410  Departementspromemorian Ytterligare åtgärder för att motverka ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemang (Ds 2008:20)
R-2008/0415  Promemorian Vissa förenklingar på företagsskatteområdet, m.m.
R-2008/0433  Betänkandet Förtursförklaring i domstol (SOU 2008:16)
R-2008/0434  Delbetänkandet Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32)
R-2008/0458  Promemorian Slopad kontrolluppgiftsskyldighet om tillgångar och skulder, m.m.
R-2008/0459  Promemorian Förändrade underprisregler för handelsbolag m.m.
R-2008/0500  Departementspromemorian Officialprövningens omfattning vid registrering av varumärken och firmor m.m. (Ds 2008:28)
R-2008/0510  Promemorian Antagande av rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete
R-2008/0523  Promemorian Sveriges antagande av rambeslut om ändring i rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism (Ds 2008:37)
R-2008/0551  Promemorian Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga
R-2008/0558  Promemorian Förslag till regler om taxering och beskattning av ägarlägenheter
R-2008/0572  Promemorian En förenklad revisorsgranskning vid fusion och delning av aktiebolag (Ds 2008:40)
R-20008/0652  Propositionen Godkännande av rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)
R-2008/0669  Promemorian Sveriges antagande av rambeslut om erkännande och övervakning av vissa icke frihetsberövande påföljder (Ds 2008:42)
Annons
Annons