search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Europeiska människorättskonventionen
Författare: Matti Pellonpää
Förlag: Talentum, 2007
Boken är en bred och allmän framställning av Europeiska människorättskonventionen.
Författaren behandlar också det internationella övervakningssystem som konventionen har skapat samt konventionens ställning i nationell rätt och EU-rätt. Denna upplaga är en uppdaterad översättning av den fjärde finskspråkiga upplagan av samma verk, utgiven år 2005. I denna upplaga beaktas även ny rättspraxis samt de processuella reformer som har ägt rum efter utgivningen av den senaste finskspråkiga upplagan. 
Författaren är förvaltningsråd vid Högsta förvaltningsdomstolen i Finland och har tidigare varit ledamot av Europeiska människorättskommissionen och Europeiska människorättsdomstolen.

Rätten till domstolsprövning & rättsprövning
Författare: Wiweka Warnling-Nerep
Förlag: Jure, 2008
År 2006 tillkom Lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut  som reglerar de möjligheter som finns för domstolsprövning av beslut av regeringen. Syftet med lagen är bland annat att Sverige ska uppfylla Europakonventionens krav på rätt till domstolsprövning.
Boken redogör för lagens utformning och praxis på området men ger även en helhetsbild av frågan om rätten till domstolsprövning av förvaltningsbeslut.
Denna tredje upplaga är genomgripande omarbetad och uppdaterad. Författaren är professor vid Stockholms universitet och har tidigare gett ut flera böcker inom stats- och förvaltningsrätt.

Ny avhandling
Författarrättens genombrott av Gunnar Petri (Atlantis, 2008), Avhandlingen är koncentrerad kring författarrättens förhistoria och genombrottstid.
Efter ett inledande avsnitt om boktryck före Gutenberg beskriver författaren utvecklingen i Venedig, England, Frankrike  Tyskland och Sverige.
Framställningen av den svenska författarrättens drygt hundraåriga genombrottsskede sträcker sig från 1750-talet fram till och med 1877 års lag om författarrätt ”Lagen om eganderätt till skrift”, men med koncentration kring genombrottet i början av 1800-talet.  Utvecklingen efter den grundläggande kodifikationen behandlas endast översiktligt.

Elektroniskt rättsinformationssystem
Enligt rättsinformationsförordningen ska staten svara för att  grundläggande rättsinformation finns elektroniskt tillgänglig. För detta finns rättsinformationssystemet och portalen lagrummet.se.
Nu ska rättsinformationssystemet ses över och bli mer enhetligt och användarvänligt. Publiceringen av dokument ska ske på ett strukturerat sätt, sökfunktionerna ska bli bättre och informationen ska bli tillgänglig för personer med särskilda behov. Samlad sökning i all rättsinformation ska bli möjlig och man ska kunna följa rättskedjan genom att länkas mellan olika dokument.
Mer information om rättsinformationssystemet finns på Vervas hemsida www.verva.se och på Lagrummet www.lagrummet.se

Ny bok om domstolarnas påföljdsbestämning
Att bestämma påföljd för brott av Martin Borgeke (Norstedts juridik, 2008) är en heltäckande framställning av brottsbalkens påföljdsbestämningssystem och hur det, enligt författaren, bör hanteras. Boken riktar sig i första hand till domare, åklagare, försvarare och andra som i sin verksamhet konfronteras med påföljdsbestämningsfrågor.
Martin Borgeke,  som är lagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge, ansvarar även för nya upplagor av Sterzel, Studier rörande påföljdspraxis med mera.

Annons
Annons