search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Utredare vill avskaffa revisionsplikten
Revisionsutredaren, före detta justitierådet Bo Svensson, föreslår i sitt betänkande att bara knappt 4 procent av aktiebolagen ska ha revisionsplikt. Utredningsförslaget innebär att alla börsnoterade aktiebolag och alla finansbolag skall vara skyldiga att ha en kvalificerad revisor.
Av övriga företag föreslås att endast de största skall omfattas av revisionsplikt.
Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32)

Advokat får skadestånd för missad kostnadsräkning
En advokat som förordnats till offentligt biträde för en vårdnadshavare lämnade i december 2004 och januari 2005 in två kostnadsräkningar för sitt arbete. När länsrätten sedan fastställde ersättningen utgick man från enbart den andra av dessa räkningar. Länsrätten erkände att man begått ett misstag men ansåg att man på grund av reglerna i 32 § förvaltningsprocesslagen inte kunde rätta till felet.
Justitiekanslern konstaterar i sitt utlåtande att advokaten på grund av länsrättens misstag lidit en förmögenhetsskada som berättigar till skadestånd för staten. Advokaten får därmed hela beloppet för den första kostnadsräkningen som skadestånd.

Generalsekreterare Anne Ramberg i Ekobrottsmyndighetens insynsråd
Regeringen har i dag förordnat Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg till ledamot i Ekobrottsmyndighetens insynsråd. Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och ge myndighetschefen råd. Det tillgodoser behovet av en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.
I rådet ingår också: riksdagsledamoten KG Abramsson, hovrättspresidenten Kathrin Flossing, riksdagsledamoten Bertil Kjellberg och avdelningschefen Erik Saers.
Förordnandena gäller under tiden 24 april 2008 till och med 23 april 2012

Reglerna om upphovsrätten utreds
Professor Jan Rosén har utsetts till särskild utredare för att se över vissa delar av upphovsrättslagen. Han ska bland annat genomföra en översyn av bestämmelserna om upphovsrättens övergång i bland annat anställnings- och uppdragsförhållanden, se över vissa frågor om så kallade avtalslicenser, och se över hela upphovsrättslagen i redaktionellt och språkligt hänseende.
Utredningen i sin helhet ska redovisas senast den 31 oktober 2010.

Reviderade CCBE-regler antagna
Advokatsamfundets styrelse antog i mars CCBE:s reviderade etiska regler. CCBE-reglerna från 2002 reviderades 2006. Reglerna är bindande för svenska advokater vid gränsöverskridande verksamhet. CCBE-reglerna kommer att översättas till svenska. CCBE är Rådet för advokatsamfunden inom EU.

Nej till straffskärpning för unga som döms för mord
Advokatsamfundet har yttrat sig över straffnivåutredningens betänkande och tillstyrker de föreslagna lagändringarna för vuxna lagöverträdare. Däremot är samfundet negativt till utredningens förslag att skärpa straffskalan från högst 10 till högst 14 års fängelse för unga brottslingar. Enligt Advokatsamfundet kan skadorna av ett långt frihetsberövande på den unge bli omöjliga att reparera.
Straffskalan för mord (SOU 2007:90)

UD behöver fler ombud vid barnbortföranden
– När ett barn olovligen tagits från eller till Sverige underlättar det mycket om föräldern har ett bra ombud, säger Örjan Landelius, departementsråd vid enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden på Utrikesdepartementet.
Nu behöver UD fler ombud som kan dessa ärenden. Kunskaper om Haagkonventionen som tillämpas i de flesta bortförandeärendena, gärna också om problematiken med barnbortföranden, är lämpliga meriter, liksom språkkunskaper och kunskaper om svensk och utländsk familjerätt samt internationell privaträtt.
När en förälder kontaktar UD angående ett bortfört barn rekommenderar man att föräldern skaffar ett juridiskt ombud. UD hjälper till att förmedla ombud. Redan nu har departementet flera advokater på sin lista, men fler skulle behövas
– UD välkomnar advokater som är intresserade av och kvalificerade för de här uppdragen att höra av sig, säger Örjan Landelius.

Annons
Annons