search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Många motioner till fullmäktige

Inför Advokatfullmäktige i juni är det också i år frågan om de nya vägledande reglerna om god advokatsed som engagerar.
Årets Advokatfullmäktige arrangeras av Mellersta avdelningen och hålls på Örebro slott. Fredagen den 13 juni samlas fullmäktige för att bland annat välja Advokatsamfundets styrelse för det kommande året.

Vid fullmäktigemötet i fjol var diskussionen om de nya vägledande reglerna en viktig punkt. Inför årets fullmäktige har frågan om advokatetiken åter kommit upp. Hittills har det flutit in15 likalydande motioner om de nya vägledande reglerna, undertecknade av sammanlagt 56 ledamöter. Motionärerna yrkar på att styrelsen inte ändrar reglerna om controlled auctions.

Styrelsen har ännu inte tagit ställning i frågan om en undantagsmöjlighet från förbudet att företräda fler än en budgivare vid en företagsöverlåtelse. Till sitt förslag fogade styrelsen dock en tänkbar formulering av en sådan regel, om den skulle införas.

Motionärerna åberopar styrelsens vägledande uttalande om controlled auctions från 2004, och yrkar på att förbudet att företräda fler än en köpare vid en auktion ska bestå. Motionerna kan läsas på Advokatnätet, efter inloggning på Advokatsamfundets hemsida.

Vid Advokatfullmäktige den 13 juni medverkar CCBE:s generalsekreterare Jonathan Goldsmith, som talar på temat ”The Future of the European Legal Profession.” På kvällen hålls middag på Örebro slott.

Dagen efter, lördagen den 14 juni, hålls Allmänt advokatmöte i Örebro. Allmänt advokatmöte arrangeras vart tredje år i anslutning till fullmäktige.

Fullmäktige väljs av Advokatsamfundets avdelningar. En förteckning över ledamöter och suppleanter i fullmäktige går att hitta på Advokatsamfundets hemsida, www.advokatsamfundet.se.
Annons
Annons