search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Lissabonfördraget väcker viktiga frågor

Med det stundande Lissabonfördraget förs mer makt till EU. Fördraget väcker viktiga frågor om gränserna för hur långt anspråken på EU:s överhöghet kan drivas. Hur långt vill vi gå? Var går gränsen för hur långt EG-domstolen bör få sätta sig över nationell lagstiftning och nationell praxis?

Utifrån dessa frågeställningar diskuterade professor Sverker Gustavsson, LO:s förste vice ordförande Erland Olauson, Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg samt riksdagsman Morgan Johansson (s) under ledning av ambassadör Carl Tham och journalisten Lotta Fogde i ABF-huset i Stockholm den 23 april.

Det rådde stor samstämmighet om att jurister fått en allt större makt och ökat inflytande på bekostnad av politikernas. Detta märks särskilt tydligt i flera EG-domstolens avgöranden under senare år, till exempel i det så kallade Laval-målet.

Anne Ramberg beskrev en utveckling som går mot ett ökat inflytande för övergripande normer.

Morgan Johansson poängterade att makt handlar om ett nollsummespel. Får någon mer får någon annan mindre. Han beskrev även hur EG:s institutioner strävar efter att bre ut sig mer och mer.

Sverker Gustavsson menade att EU-politikerna är svaga som en följd av den politiska beslutsordningen, och han efterlyste en politisk mobilisering.

Anne Ramberg konstaterade att som en följd av utvecklingen kan politiker frestas att nagga domstolarnas oberoende i kanten.
– Det ser vi jurister med oro, sa Ramberg som ansåg att politiker inte sällan har en ambivalent inställning till den juridiska sfären. Domstolarna tilldelas mer makt genom att politikerna i sitt lagstiftande arbete ger dem det. När domstolarna sedan tillämpar lagarna, som dock ofta är av undermålig kvalitet, upprörs politikerna. Hon efterlyste därför lagar av högre kvalitet.

Det stundande Lissabonfördraget betraktades av deltagarna med blandade känslor. Morgan Johansson uppskattade att fördraget öppnar för en EU-utvidgning. Olauson uttryckte en förhoppning om att strejkrättens ställning stärks med det nya fördraget.

Det rådde delvis olika uppfattningar angående hur stora förändringar fördraget kommer att innebära. Sverker Gustavsson menade att fördraget egentligen inte innebär några dramatiska förändringar.

– Det hade varit klädsamt och klokt att besluta om en grundlagsändring även om ett tillträde till fördraget inte kräver det, sa Anne Ramberg som uttryckte särskild oro för att fördraget innebär att delar av straffrätten överlåts till EU.

Tom Knutson

• Laval-målet handlade om huruvida Byggnads hade rätt att försätta det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad i samband med ett skolbygge i Vaxholm 2004.

Annons
Annons