search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttrande

R-2008/0031  Finansinspektionens rapport Aktionsplan för småspararna – en handlingsplan i tio punkter
R-2008/0034  Delbetänkandet Förhandsprövning av nättariffer m.m. (SOU 2007:99)
R-2008/0036  Delbetänkandet Straffskalan för mord (SOU 2007:90)
R-2008/0043  Betänkandet Domstolarnas handläggning av ärenden (SOU 2007:65)
R-2008/0103  Departementspromemorian Lissabonfördraget (Ds 2007:48)
R-2008/0104  Departementspromemorian Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv (Ds 2008:05)
R-2008/0209  Departementspromemorian Europeiskt småmålsförfarande (Ds 2008:12)
R-2008/0210  Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om investeringsfonder
R-2008/0357  Finansinspektionens förslag till nya bilagor till fondföreskrifterna
R-2008/0368  Europeiska kommissionens förslag till ändring av rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt samt ändring i förordning (EG) 1798/2003 i syfte att bekämpa skatteundandragande i samband med gemenskapsinterna transaktioner.
Annons
Annons